Category: Vocab

 • Come up with là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c come up with là gì, come up with ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Come up with là gì? Come up with là m?t c?m ??ng t? (phrasal verb) trong ti?ng Anh, có ngh?a là ngh? ra, ?? xu?t, tìm…

 • Agree to V hay Ving: Ch? 1 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c agree to V hay Ving, agree + V gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Agree là gì? ??ng t? agree có ngh?a là ??ng ý, tán thành, nh?t trí ho?c phù h?p v?i ai ?ó ho?c ?i?u gì ?ó. Agree là m?t ??ng t?…

 • Keep up with là gì: Ý ngh?a, cách dùng & 10 bài t?p

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c keep up with là gì, keep up with sb là gì, keep up with something là gì, keep up with ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Keep up with là gì? Keep up with là m?t c?m ??ng t? (phrasal…

 • Get rid of là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c get rid of là gì, get rid of + something là gì, get rid of someone là gì, get rid of ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Get rid of là gì? Get rid of là m?t c?m ??ng t?…

 • Take after là gì: 2 ý ngh?a c?a take after sb trong ti?ng Anh

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c take after là gì, take after sb là gì, take after ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào, take after và look after khác nhau nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé! Take after là gì? Trong ti?ng Anh thì take after là m?t c?m…

 • Cách dùng in on at trong ti?ng Anh chính xác nh?t 2024

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c cách dùng in on at nh? th? nào ?? ch? ??a ?i?m và ngày tháng n?m? B?n hay l?n l?n cách dùng nên không bi?t có cách nào d? nh? hay không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Cách dùng in on at ch? ??a ?i?m…

 • As soon as là gì: C?u trúc & cách dùng chi ti?t 2024

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c as soon as là gì, c?u trúc as soon as ? ??u câu và trong câu ??o ng? s? d?ng nh? th? nào, as soon as là thì gì và b?ng v?i t? gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! As soon as là gì? As…

 • Take over là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c take over là gì, take over ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào, take over entry credit là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Take over là gì? Trong ti?ng Anh thì take over có ngh?a là chi?m quy?n, ti?p qu?n, thay th? ho?c ti?p nh?n…

 • Avoid to V hay Ving: Ch? 1 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

  Avoid to V hay Ving, avoid + verb gì, phân bi?t cách dùng avoid và prevent trong ti?ng Anh nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Avoid to V hay Ving Avoid trong ti?ng Anh có ngh?a là tránh xa ai ?ó ho?c m?t cái gì ?ó. Có m?t s?…

 • Excited ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Excited ?i v?i gi?i t? gì, excited at và excited about, excited about + gì? Cùng mình tìm hi?u trong bài vi?t sau nhé! Excited là m?t tính t? có ngh?a là hào h?ng, h?ng thú, ph?n khích…và th??ng ?i kèm v?i các gi?i t? sau: Excited ?i v?i gi?i t? gì: about About có…