Allow to V hay Ving: 1 d?ng ??ng t? + 3 c?u trúc

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c allow to V hay Ving, allow + verb gì, c?u trúc allow + sb + to V s? d?ng nh? th? nào, not allowed + gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Allow to V hay Ving?

  Trong ti?ng Anh thì allow có ngh?a là “cho phép” ho?c “không ng?n c?n“.

  V?y sau allow + verb gì, allow to V hay Ving thì câu tr? l?i là allow ch? ?i v?i m?t d?ng ??ng t? duy nh?t là to V.

  Có nhi?u c?u trúc liên quan ??n cách dùng c?a allow nh?ng mình s? ?i qua 4 c?u trúc th??ng dùng v?i allow to V trong bài vi?t này nhé!

  1. allow sb / sth to do sth

  C?u trúc này có ngh?a là cho phép ai ?ó ho?c cái gì ?ó làm gì.

  Chúng ta dùng allow theo sau là m?t danh t? ho?c ??i t? ?? ch? ng??i ho?c v?t ???c cho phép, r?i dùng to và m?t ??ng t? nguyên th? ?? ch? hành ??ng ???c cho phép.

  Allow to V hay Ving
  Allow to V hay Ving?

  Ví d?:

  My parents allow me to watch TV after I finish my homework.

  (B? m? tôi cho phép tôi xem TV sau khi tôi làm xong bài t?p.)

  The teacher allowed the students to use their phones in class.

  (Giáo viên cho phép h?c sinh dùng ?i?n tho?i trong l?p.)

  The law does not allow people to smoke in public places.

  (Lu?t không cho phép ng??i ta hút thu?c ? n?i công c?ng.)

  Don’t allow him to fool you.

  (??ng ?? anh ta l?a b?n.)

  She allowed her emotions to take over.

  (Cô ?y ?? c?m xúc chi ph?i.)

  Xem thêm: Take over là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  How could you allow this to happen?

  (Làm sao b?n có th? ?? chuy?n này x?y ra?)

  2. be allowed to do sth

  C?u trúc này có ngh?a là ???c phép làm gì.

  Chúng ta dùng be allowed theo sau là to và m?t ??ng t? nguyên th? ?? ch? hành ??ng ???c phép.

  C?u trúc này có th? thay ??i thì c?a be ?? di?n t? th?i gian khác nhau.

  Ví d?:

  You are allowed to leave early today.

  (B?n ???c phép v? s?m hôm nay.)

  She was allowed to go to the party last night.

  (Cô ?y ???c phép ?i d? ti?c t?i qua.)

  They will be allowed to travel abroad next year.

  (H? s? ???c phép ?i du l?ch n??c ngoài vào n?m sau.)

  3. allow sb to do sth

  C?u trúc này có ngh?a là cái gì ?ó cho phép ai ?ó làm ?i?u gì ?ó tr? nên kh? thi.

  B?n ??c qua các ví d? sau ?? hi?u nhé!

  The new technology allows users to communicate instantly.

  Công ngh? m?i cho phép ng??i dùng giao ti?p ngay l?p t?c.

  Good time management allows students to balance study and extracurricular activities.

  (Qu?n lý th?i gian t?t cho phép sinh viên cân b?ng h?c t?p và các ho?t ??ng ngo?i khóa.)

  The flexible work schedule allows employees to have a better work-life balance.

  (L?ch làm vi?c linh ho?t cho phép nhân viên có s? cân b?ng t?t h?n gi?a công vi?c và cu?c s?ng.)

  New technology has allowed us to save a lot of time.

  (Công ngh? m?i ?ã cho phép chúng ta ti?t ki?m ???c nhi?u th?i gian.)

  4. allow yourself to do sth

  C?u trúc này có ngh?a là t? cho phép b?n thân làm gì.

  Chúng ta dùng allow yourself theo sau là to và m?t ??ng t? nguyên th? ?? ch? hành ??ng t? cho phép b?n thân.

  C?u trúc này th??ng di?n t? s? th? giãn, th??ng th?c ho?c ch?p nh?n.

  Ví d?:

  You should allow yourself to have some fun.

  (B?n nên t? cho phép b?n thân có chút vui v?.)

  He allowed himself to enjoy the cake.

  (Anh ?y t? cho phép b?n thân th??ng th?c cái bánh.)

  She allowed herself to cry.

  (Cô ?y t? cho phép b?n thân khóc.)

  Bài t?p allow to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  S?p x?p các t? cho s?n ?? hoàn thành câu d?a vào c?u truc allow to V hay Ving ? trên.

  1. not / the / museum / visitors / to / touch / the / exhibits / allows
  2. allowed / to / we / were / the / zoo / feed / animals / at
  3. allow / yourself / to / relax / you / should
  4. to / allowed / are / you / drive / a / car?
  5. to / the / rain / us / go / picnic / did not / allow
  6. allowed / her / parents / to / stay / late / her / not / did
  7. to / the / children / play / outside / their / mother / allowed
  8. to / the / boss / me / work / from home / allowed
  9. to / him / talk / you / that way?/ allow/ did/ why/ you
  10. to/ the/ concert/ go/ they/ be/ will/ allowed

  ?áp án:

  1. The museum does not allow visitors to touch the exhibits.
  2. We were allowed to feed the animals at the zoo.
  3. You should allow yourself to relax.
  4. Are you allowed to drive a car?
  5. The rain did not allow us to go picnic.
  6. Her parents did not allow her to stay late.
  7. Their mother allowed the children to play outside.
  8. The boss allowed me to work from home.
  9. Why did you allow him to talk to you that way?
  10. They will be allowed to go to the concert.

  T?ng k?t allow to V hay Ving

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua allow to V hay Ving, allow + verb gì, c?u trúc allow + sb + to V s? d?ng nh? th? nào, not allowed + gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *