By the time là thì gì: 2 thì mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c by the time là thì gì, by the time + gì, tr??c và sau by the time dùng thì gì, by the time là d?u hi?u c?a thì nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  By the time là gì?

  By the time là m?t c?m gi?i t? (preposition phrase) có ngh?a là “khi ??n lúc”, “tr??c khi” ho?c “??n khi”.

  By the time ???c dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m ho?c m?t s? ki?n x?y ra tr??c m?t th?i ?i?m ho?c m?t s? ki?n khác.

  Ví d?:

  By the time I got home, she had already left.

  (Khi tôi v? nhà, cô ?y ?ã ?i r?i.)

  He will finish his homework by the time his parents come back.

  (Anh ?y s? hoàn thành bài t?p v? nhà tr??c khi b? m? anh ?y v?.)

  By the time we arrived at the airport, the plane had taken off.

  (Khi chúng tôi ??n sân bay, máy bay ?ã c?t cánh.)

  Sau by the time là thì gì?

  Sau by the time, chúng ta có th? dùng m?t danh t? ch? th?i gian ho?c m?t m?nh ?? (clause) có ch? ng? và ??ng t?.

  Tùy vào th?i gian c?a câu chính (main clause), chúng ta s? dùng thì khác nhau sau by the time.

  By the time là thì gì
  By the time là thì gì

  L?u ý: Ta c?ng có th? ??a m?nh ?? ch?a by the time ra phía sau nh?ng lúc này b?n ph?i b? d?u ph?y ng?n cách gi?a chúng.

  By the time + thì hi?n t?i ??n

  Khi câu chính dùng thì hi?n t?i ??n (simple present) ?? di?n t? m?t s? th?t, m?t l?ch trình hay m?t hành ??ng x?y ra trong t??ng lai g?n, chúng ta s? dùng thì hi?n t?i ??n sau by the time.

  Xem thêm: Next week là thì gì? 3 thì hay g?p mà b?n c?n bi?t

  C?u trúc:

  By the time + HT?, S + will + have + V3

  Ví d?:

  The bus leaves at 8 a.m. By the time you get up, it will be gone.

  (Xe buýt kh?i hành lúc 8 gi? sáng. Khi b?n th?c d?y, nó ?ã ?i m?t r?i.)

  She always arrives late. By the time she comes, we will have finished the meeting.

  (Cô ?y luôn ??n mu?n. Khi cô ?y ??n, chúng tôi ?ã k?t thúc cu?c h?p.)

  The movie starts at 9 p.m. By the time we get there, it will have started.

  (Phim b?t ??u lúc 9 gi? t?i. Khi chúng tôi ??n ?ó, nó ?ã b?t ??u r?i.)

  By the time + thì quá kh? ??n

  Khi câu chính dùng thì quá kh? ??n (simple past) ?? di?n t? m?t hành ??ng x?y ra trong quá kh?, chúng ta s? dùng thì quá kh? ??n sau by the time.

  C?u trúc:

  By the time + QK?, S + had + V3

  Ví d?:

  I called him yesterday, but he didn’t answer. By the time I called him, he had gone to bed.

  (Tôi g?i cho anh ?y hôm qua, nh?ng anh ?y không nghe máy. Khi tôi g?i cho anh ?y, anh ?y ?ã ?i ng?.)

  She missed the train yesterday. By the time she got to the station, the train had left.

  (Cô ?y b? l? chuy?n tàu hôm qua. Khi cô ?y ??n ga, chuy?n tàu ?ã ?i r?i.)

  He didn’t see the accident. By the time he looked out of the window, the car had disappeared.

  (Anh ?y không nhìn th?y v? tai n?n. Khi anh ?y nhìn ra c?a s?, chi?c xe ?ã bi?n m?t.)

  Nh? v?y là b?n ?ã bi?t by the time là thì gì r?i ?úng không nào?

  Phân bi?t c?u trúc by the time v?i when

  C? by the timewhen ??u có th? dùng ?? n?i hai m?nh ?? có liên quan ??n th?i gian.

  Tuy nhiên, by the time nh?n m?nh vào vi?c m?t hành ??ng x?y ra tr??c m?t th?i ?i?m ho?c m?t hành ??ng khác, trong khi when ch? ??n gi?n là ch? m?t th?i ?i?m ho?c m?t hành ??ng x?y ra cùng lúc v?i m?t hành ??ng khác.

  Ví d?:

  When I got home, she was cooking dinner.

  (Khi tôi v? nhà, cô ?y ?ang n?u b?a t?i.)

  -> Hai hành ??ng x?y ra cùng lúc trong quá kh?.

  By the time I got home, she had cooked dinner.

  (Khi tôi v? nhà, cô ?y ?ã n?u xong b?a t?i.)

  -> Hành ??ng n?u b?a t?i x?y ra tr??c hành ??ng v? nhà.

  Phân bi?t c?u trúc by the time v?i until

  C? by the timeuntil ??u có th? dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m k?t thúc c?a m?t hành ??ng.

  Tuy nhiên, by the time nh?n m?nh vào vi?c m?t hành ??ng khác x?y ra ngay sau th?i ?i?m ?ó, trong khi until ch? ??n gi?n là ch? kho?ng th?i gian kéo dài c?a m?t hành ??ng.

  Ví d?:

  He studied until midnight.

  (Anh ?y h?c bài cho ??n n?a ?êm.)

  -> Ch? kho?ng th?i gian anh ?y h?c bài.

  He studied by the time midnight came.

  (Anh ?y h?c bài cho ??n khi n?a ?êm ??n.)

  -> Nh?n m?nh vào vi?c anh ?y h?c xong bài tr??c khi n?a ?êm ??n.

  Phân bi?t c?u trúc by the time v?i by + time

  C? by the timeby + time ??u có th? dùng ?? ch? m?t th?i ?i?m k?t thúc c?a m?t hành ??ng.

  Tuy nhiên, by the time dùng v?i m?t danh t? ch? th?i gian ho?c m?t m?nh ?? có ch? ng? và ??ng t?, trong khi by + time ch? dùng v?i m?t danh t? ch? th?i gian.

  Ví d?:

  I will finish this book by next week.

  (Tôi s? ??c xong quy?n sách này vào tu?n sau.)

  -> Dùng by + time

  I will finish this book by the time you come back.

  (Tôi s? ??c xong quy?n sách này tr??c khi b?n quay l?i.)

  -> Dùng by the time

  Bài t?p by the time là thì gì

  Bài t?p 1:

  Chia ??ng t? ?úng.

  1. By the time he (arrive), we (eat) all the cake.
  2. She (not finish) her project by the time the deadline (come).
  3. By the time they (get) to the cinema, the movie (start).
  4. I (read) three chapters of this book by the time I (go) to bed.
  5. By the time she (wake) up, he (leave) for work.
  6. By the time we (finish) this course, we (learn) a lot of English.
  7. He (not know) the answer by the time the teacher (ask) him.
  8. By the time you (see) this message, I (fly) to Japan.
  9. She (write) ten pages of her novel by the time her laptop (run out of) battery.
  10. By the time he (realize) his mistake, it (be) too late.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. By the time he arrived, we had eaten all the cake.
  2. She didn’t finish her project by the time the deadline came.
  3. By the time they got to the cinema, the movie had started.
  4. I had read three chapters of this book by the time I went to bed.
  5. By the time she woke up, he had left for work.
  6. By the time we finish this course, we will have learned a lot of English.
  7. He didn’t know the answer by the time the teacher asked him.
  8. By the time you see this message, I will have flown to Japan.
  9. She had written ten pages of her novel by the time her laptop ran out of battery.
  10. By the time he realized his mistake, it was too late.

  T?ng k?t by the time là thì gì

  Tóm l?i sau by the time b?n có th? dùng thì hi?n t?i ??n ho?c thì quá kh? ??n. M?nh ?? theo sau gi?ng nh? công th?c mà mình ?ã nói ? trên.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?m gi?i t? by the time là thì gì, by the time + gì, tr??c và sau by the time dùng thì gì, by the time là d?u hi?u c?a thì nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *