C?m danh t? là gì? 4 cách s? d?ng mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c c?m danh t? là gì, g?m nh?ng gì, ???c c?u t?o nh? th? nào, làm ch?c n?ng gì trong câu? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  C?m danh t? là gì?

  C?m danh t? là m?t nhóm t? bao g?m m?t danh t? và các t? khác b? ngh?a cho nó.

  C?m danh t? có th? ??ng m?t mình làm ch? ng?, tân ng?, b? ng? ho?c thành ph?n c?a m?t c?m khác.

  C?m danh t? là m?t trong nh?ng c?u trúc ng? pháp quan tr?ng và ph? bi?n trong ti?ng Anh.

  Bài vi?t này s? giúp b?n hi?u rõ h?n v? c?m danh t? và cách s? d?ng chúng trong câu.

  C?u trúc c?m danh t? trong ti?ng Anh

  M?t c?m danh t? trong ti?ng Anh th??ng ???c c?u t?o theo c?u trúc sau:

  ti?n b? ng? + danh t? chính + h?u b? ng?

  Trong ?ó, c?m danh t? có th? ch? có ti?n b? ng? ho?c h?u b? ng? ho?c ?ôi khi là c? hai.

  Ti?n b? ng? có th? là:

  • T? h?n ??nh / ch? ??nh t? (Determiners)
  • L??ng t? (Quantifiers)
  • S? ??m
  • Tính t?

  H?u b? ng? có th? là:

  • C?m gi?i t?
  • C?m ??ng t? Ving
  • M?nh ?? quan h? (Relative Clauses)
  • M?nh ?? that
  • to infinitive
  C?m danh t? là gì
  C?m danh t? là gì?

  Có nhi?u lo?i c?m danh t? trong ti?ng Anh, nh?ng chúng ta có th? chia thành hai nhóm chính d?a vào c?u trúc ? trên. ?ó là:

  C?m danh t? ??n gi?n: Là c?m danh t? ch? bao g?m m?t danh t? và các t? b? ngh?a ??ng tr??c nó, nh? tính t?, s? ??m, m?o t?, ??i t? s? h?u, v.v.

  Ví d?:

  • a beautiful flower (m?t bông hoa ??p)
  • three books (ba quy?n sách)
  • the sun (m?t tr?i)
  • his car (chi?c xe c?a anh ?y)

  C?m danh t? ph?c t?p: Là c?m danh t? bao g?m m?t danh t? và các t? b? ngh?a ??ng sau nó, nh? gi?i t?, m?nh ?? quan h?, v.v.

  Ví d?:

  • the girl with long hair (cô gái có mái tóc dài)
  • the book that I bought yesterday (quy?n sách mà tôi ?ã mua hôm qua)
  • the house on the hill (ngôi nhà trên ??i)

  Ho?c ?ôi khi là có c? ti?n b? ng? và h?u b? ng? nh? c?m danh t? này:

  A fifteen-year-old girl who found driving a stolen car

  Nh? v?y là b?n ?ã bi?t c?m danh t? là gì r?i ?úng không nào? V?y ch?c n?ng c?a c?m danh t? trong câu là gì?

  Cách s? d?ng c?m danh t? trong câu

  C?m danh t? có th? ?óng vai trò khác nhau trong câu, tùy thu?c vào v? trí và ý ngh?a c?a chúng.

  D??i ?ây là m?t s? cách s? d?ng c?m danh t? ph? bi?n nh?t:

  Làm ch? ng?: C?m danh t? ??ng ??u câu và th?c hi?n hành ??ng ho?c ???c miêu t? b?i ??ng t?.

  Ví d?:

  My brother is a doctor.

  (Anh trai tôi là bác s?.)

  The movie that we watched last night was very interesting.

  (B? phim mà chúng tôi ?ã xem t?i qua r?t thú v?.)

  Làm tân ng?: C?m danh t? ??ng sau ??ng t? ho?c gi?i t? và nh?n hành ??ng ho?c ???c ch? ??nh b?i chúng.

  Ví d?:

  She loves flowers.

  (Cô ?y yêu hoa.)

  He works in a big company.

  (Anh ?y làm vi?c trong m?t công ty l?n.)

  Làm b? ng?: C?m danh t? ??ng sau ??ng t? to be ho?c các ??ng t? liên k?t khác và b? sung thông tin cho ch? ng?.

  Ví d?:

  He is a good teacher.

  (Anh ?y là m?t giáo viên gi?i.)

  She became the president of the club.

  (Cô ?y tr? thành ch? t?ch c?a câu l?c b?.)

  Xem thêm: Because và because of: C?u trúc, cách dùng, bài t?p (+20 bài t?p)

  Làm thành ph?n c?a m?t c?m khác: C?m danh t? có th? k?t h?p v?i các c?u trúc khác ?? t?o ra các c?m l?n h?n, nh? c?m gi?i t?, c?m ??ng t?, c?m tính t?, v.v.

  Ví d?:

  He is afraid of dogs.

  (Anh ?y s? chó.)

  She is good at playing piano.

  (Cô ?y gi?i ch?i piano.)

  They are happy with their results.

  (H? hài lòng v?i k?t qu? c?a mình.)

  Bài t?p v? c?m danh t? trong ti?ng Anh

  Bài t?p 1: S?p x?p các t? cho s?n d??i ?ây ?? t?o thành câu hoàn ch?nh:

  1. big / the / in / neighborhood / is / library / my
  2. favorite / is / the / dress / hanging / in / closet / the / one / her / red
  3. has / an / puppy / my / adorable / cousin
  4. cat / under / table / the / is / black / there / a
  5. most / is / the / bookshelf / interesting / book / the / on
  6. garden / beautiful / the / are / many / flowers / in
  7. backgrounds / are / students / from / diverse / the
  8. hard / are / working / employees / the
  9. the / with / concert / my / friend / am / going / I / to / best
  10. opened / street / a / just / the / bakery / on / new

  ?áp án:

  1. The library in my neighborhood is big.
  2. Her favorite dress is the red one hanging in the closet.
  3. My cousin has an adorable puppy.
  4. There is a black cat under the table.
  5. The most interesting book is on the bookshelf.
  6. Many beautiful flowers are in the garden.
  7. The students are from diverse backgrounds.
  8. The employees are working hard.
  9. I am going to the concert with my best friend.
  10. A new bakery just opened on the street.

  T?ng k?t c?m danh t? là gì?

  C?m danh t? là m?t c?u trúc ng? pháp c? b?n và th??ng xuyên xu?t hi?n trong ti?ng Anh.

  B?ng cách hi?u rõ c?m danh t? là gì và cách s? d?ng chúng trong câu, b?n s? nâng cao kh? n?ng giao ti?p và vi?t lách c?a mình.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?m danh t? là gì, g?m nh?ng gì, ???c c?u t?o nh? th? nào, làm ch?c n?ng gì trong câu.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *