Do you mind if I: 2 cách tr? l?i + 4 bài t?p

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Trong bài vi?t này mình s? ?i vào gi?i thích c?u trúc do you mind if i + gì, cách tr? l?i cho câu h?i này cùng m?t s? bài t?p mà b?n hay g?p.

  Do you mind if I là gì?

  Do you mind if I là m?t c?m t? dùng ?? h?i ý ki?n ho?c xin phép ai ?ó v? m?t hành ??ng mà b?n mu?n làm. C?m t? này th??ng dùng trong nh?ng tình hu?ng l?ch s?, nhã nh?n và thân thi?n.

  C?u trúc c?a c?m t? này là:

  Do you mind if I + verb (??ng t? nguyên th?)

  Ví d?:

  Do you mind if I open the window?

  (B?n có phi?n n?u tôi m? c?a s? không?)

  Do you mind if I borrow your pen?

  (B?n có phi?n n?u tôi m??n cái bút c?a b?n không?)

  Do you mind if I ask you a question?

  (B?n có phi?n n?u tôi h?i b?n m?t câu không?)

  Xem thêm: Would you mind + gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Cách tr? l?i khi ???c h?i do you mind if I

  Khi ???c h?i do you mind if I, b?n có th? tr? l?i theo hai cách: ??ng ý ho?c không ??ng ý.

  Do you mind if i
  Do you mind if i

  ??ng ý

  Khi b?n ??ng ý v?i hành ??ng c?a ng??i h?i, b?n có th? dùng nh?ng cách sau ?? tr? l?i:

  • No, I don’t mind. (Không, tôi không phi?n.)
  • No, not at all. (Không, ch?ng sao c?.)
  • No, go ahead. (Không, c? làm ?i.)
  • No, please do. (Không, xin m?i.)
  • Sure, no problem. (Ch?c ch?n, không v?n ?? gì.)
  • Of course, feel free. (D? nhiên, c? t? nhiên.)

  Ví d?:

  • A: Do you mind if I turn on the TV? (B?n có phi?n n?u tôi b?t TV không?)
  • B: No, go ahead. (Không, c? b?t ?i.)

  Không ??ng ý

  Khi b?n không ??ng ý v?i hành ??ng c?a ng??i h?i, b?n có th? dùng nh?ng cách sau ?? tr? l?i:

  • Yes, I do mind. (Có, tôi có phi?n.)
  • Yes, I’m afraid so. (Có, tôi e là v?y.)
  • Yes, I’m sorry but… (Có, xin l?i nh?ng…)
  • Well, actually… (À, th?c ra…)
  • I’d rather you didn’t. (B?n không nên làm thì h?n.)

  Ví d?:

  • A: Do you mind if I smoke here? (B?n có phi?n n?u tôi hút thu?c ? ?ây không?)
  • B: Yes, I do mind. This is a non-smoking area. (Có, tôi có phi?n. ?ây là khu v?c c?m hút thu?c.)

  Bài t?p v? do you mind if I

  Bài t?p 1: Hãy ch?n ?áp án ?úng cho m?i câu sau ?ây.

  1. Do you mind if I __________ your phone for a minute?
   a) use
   b) using
   c) to use
   d) used

  2. __________ if I sit here?
  a) Do you mind
  b) You do mind
  c) Do mind you
  d) Mind you do

  3. A: Do you mind if I take a picture of you?
  B: __________
  a) Yes, I do.
  b) No, please do.
  c) Yes, please do.
  d) No, I do.

  4. A: Do you mind if I play some music?
  B: ______________________________________
  a) Yes, I’m afraid so. I need some quiet.
  b) No, not at all. I need some quiet.
  c) Yes, go ahead. I need some quiet.
  d) No, I don’t mind. I need some quiet.

  5. Do you mind if I __________ with you?
  a) go
  b) going
  c) to go
  d) went

  6. __________ if I close the door?
  a) Do you mind
  b) You do mind
  c) Do mind you
  d) Mind you do

  7. A: Do you mind if I join your team?
  a) Of course, feel free.
  b) Of course, I do mind.
  c) Of course, I’m afraid so.
  d) Of course, I’d rather you didn’t.

  8. A: Do you mind if I borrow your book?
  B: _____________________
  a) Yes, I don’t mind.
  b) No, go ahead.
  c) Yes, please do.
  d) I’d rather you didn’t.

  9. Do you mind if I __________ a glass of water?
  a) drink
  b) drinking
  c) to drink
  d) drank

  10. __________ if I check my email?
  a) Do you mind
  b) You do mind
  c) Do mind you
  d) Mind you do

  ?áp án bài t?p 1:

  1. a
  2. a
  3. b
  4. a
  5. a
  6. a
  7. a
  8. d
  9. a
  10. a

  Bài t?p 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Mary: “Do you mind if I sit here?” Laura: ” __ “

  A. Don’t mention it.
  B. My pleasure.
  C. No, not at all.
  D. Yes, why not?

  ?áp án bài t?p 2: C

  D?ch: Mary: “B?n có phi?n n?u tôi ng?i ?ây không?” Laura: “C? t? nhiên nhé!”

  Bài t?p 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

  “Do you mind if I take a seat?” – “_.”

  A. No I mind
  B. No, do as you please
  C. Yes, do as you please
  D. Yes, I don’t mind

  ?áp án bài t?p 3: B

  D?ch: “B?n có phi?n n?u tôi ng?i ?ây không?”

  B: Không phi?n ?âu, b?n c? ng?i ?i.

  Bài t?p 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

  “Do you mind if I make a phone call?” –“__”

  A. Yes, of course. The phone’s in the hall.
  B. No, of course not. The phone’s in the hall.
  C. It’s my pleasure. The phone’s in the hall.
  D. Never mind. The phone’s in the hall.

  ?áp án bài t?p 4: B

  D?ch: “B?n có phi?n n?u tôi g?i ?i?n tho?i không?”

  Không, t?t nhiên là không r?i. ?i?n tho?i ? trong h?i tr??ng nhé!

  T?ng k?t c?u trúc do you mind if I

  V?y là b?n ?ã hi?u ???c cách dùng c?m t? do you mind if I + gì trong ti?ng Anh r?i ?úng không?

  ?ây là m?t c?m t? r?t h?u ích ?? b?n h?i ý ki?n ho?c xin phép ai ?ó m?t cách l?ch s? và thân thi?n.

  B?n hãy nh? c?u trúc và cách tr? l?i c?a c?m t? này và th? áp d?ng vào giao ti?p nhé!

  Xem thêm: Never mind là gì? 6 cách khác ?? nói never mind

  Chúc b?n h?c t?t!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *