Pleased ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c pleased ?i v?i gi?i t? gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Pleased là gì?

  Trong ti?ng Anh thì pleased là m?t tính t? có ngh?a là hài lòng, vui m?ng, th?a mãn ho?c h?nh phúc.

  Pleased th??ng ???c dùng ?? di?n t? c?m xúc c?a m?t ng??i khi h? nh?n ???c ?i?u gì ?ó t?t ??p, mong mu?n ho?c mong ??i.

  Ví d?:

  I’m very pleased with your work.

  (Tôi r?t hài lòng v?i công vi?c c?a b?n.)

  She was pleased to see him again.

  (Cô ?y r?t vui khi g?p l?i anh ta.)

  They were not pleased by the news.

  (H? không vui v?i tin t?c ?ó.)

  Pleased ?i v?i gi?i t? gì?

  Pleased ?i v?i gi?i t? gì
  Pleased ?i v?i gi?i t? gì

  Pleased có th? ?i v?i nhi?u gi?i t? khác nhau ?? t?o thành các c?u trúc khác nhau.

  Trong bài vi?t này, chúng tôi s? gi?i thi?u cho b?n 4 gi?i t? th??ng ???c dùng v?i pleased là: with, at, aboutfor.

  pleased with sb / sth

  Pleased with somebody/something có ngh?a là hài lòng, th?a mãn ho?c h?nh phúc v? ai ?ó ho?c cái gì ?ó.

  C?u trúc này th??ng ???c dùng ?? di?n t? c?m xúc c?a m?t ng??i khi h? nh?n xét, ?ánh giá ho?c so sánh ai ?ó ho?c cái gì ?ó.

  Ví d?:

  He was very pleased with himself for winning the game.

  (Anh ?y r?t t? hào v? b?n thân khi th?ng trò ch?i.)

  She is not pleased with the results of the test.

  (Cô ?y không hài lòng v?i k?t qu? c?a bài ki?m tra.)

  Are you pleased with your new house?

  (B?n có th?a mãn v?i ngôi nhà m?i không?)

  pleased at sth

  Pleased at something có ngh?a là vui m?ng ho?c h?nh phúc v? ?i?u gì ?ó.

  C?u trúc này th??ng ???c dùng ?? di?n t? c?m xúc c?a m?t ng??i khi h? ch?ng ki?n, quan sát ho?c nghe th?y ?i?u gì ?ó.

  Ví d?:

  She was pleased at his reaction.

  (Cô ?y vui m?ng v? ph?n ?ng c?a anh ?y.)

  He was not pleased at the noise outside.

  (Anh ?y không vui v? ti?ng ?n bên ngoài.)

  I was pleased at the sight of the flowers.

  (Tôi vui m?ng khi nhìn th?y nh?ng bông hoa.)

  pleased about sth

  Pleased about something có ngh?a là vui m?ng ho?c h?nh phúc v? ?i?u gì ?ó.

  C?u trúc này th??ng ???c dùng ?? di?n t? c?m xúc c?a m?t ng??i khi h? ngh?, suy ngh? ho?c nh? l?i ?i?u gì ?ó.

  Ví d?:

  He was pleased about the trip to Da Nang.

  (Anh ?y vui m?ng v? chuy?n ?i ?à N?ng.)

  She was not pleased about the way he treated her.

  (Cô ?y không h?nh phúc v? cách anh ?y ??i x? v?i cô ?y.)

  I’m pleased about your decision.

  (Tôi vui m?ng v? quy?t ??nh c?a b?n.)

  pleased for sb

  Pleased for somebody có ngh?a là vui m?ng ho?c h?nh phúc cho ai ?ó.

  C?u trúc này th??ng ???c dùng ?? di?n t? c?m xúc c?a m?t ng??i khi h? chia s?, tham gia ho?c c? v? cho ni?m vui, thành công ho?c h?nh phúc c?a ng??i khác.

  Ví d?:

  I’m so pleased for you and your family.

  (Tôi r?t vui m?ng cho b?n và gia ?ình b?n.)

  She was not pleased for him when he got promoted.

  (Cô ?y không vui m?ng cho anh ?y khi anh ?y ???c th?ng ch?c.)

  He was pleased for her when she won the prize.

  (Anh ?y vui m?ng cho cô ?y khi cô ?y giành ???c gi?i th??ng.)

  M?t s? thành ng? có ch?a t? pleased

  Trong ti?ng Anh, có nhi?u thành ng? có ch?a t? pleased ?? di?n t? các ý ngh?a khác nhau.

  Trong bài vi?t này, chúng tôi s? gi?i thi?u cho b?n 3 thành ng? ph? bi?n nh?t là: far from pleased, only too pleased (to do something) và pleased with yourself.

  Far from pleased

  Far from pleased có ngh?a là r?t b?c b?i, t?c gi?n ho?c không hài lòng.

  Thành ng? này th??ng ???c dùng ?? nh?n m?nh s? không hài lòng c?a m?t ng??i khi h? g?p ph?i ?i?u gì ?ó không mong mu?n, khó ch?u ho?c sai trái.

  Ví d?:

  He was far from pleased when he saw the mess in his room.

  (Anh ?y r?t b?c b?i khi th?y phòng c?a anh ?y b?a b?n.)

  She was far from pleased with his behavior.

  (Cô ?y r?t t?c gi?n v?i hành vi c?a anh ?y.)

  They were far from pleased with the service.

  (H? r?t không hài lòng v?i d?ch v?.)

  Only too pleased (to do something)

  Only too pleased (to do something) có ngh?a là r?t s?n lòng, hào h?ng ho?c mong mu?n làm gì ?ó.

  Thành ng? này th??ng ???c dùng ?? di?n t? s? tích c?c, nhi?t tình ho?c thi?n chí c?a m?t ng??i khi h? ??ng ý, ?? ngh? ho?c nh?n l?i làm gì ?ó.

  Ví d?:

  I’m only too pleased to help you with your homework.

  (Tôi r?t s?n lòng giúp b?n làm bài t?p v? nhà c?a b?n.)

  She was only too pleased to accept his invitation.

  (Cô ?y r?t hào h?ng ch?p nh?n l?i m?i c?a anh ?y.)

  He was only too pleased to lend me his car.

  (Anh ?y r?t mong mu?n cho tôi m??n xe c?a anh ?y.)

  Pleased with yourself

  Pleased with yourself có ngh?a là t? mãn, t? ph? ho?c t? hào quá m?c.

  Thành ng? này th??ng ???c dùng ?? di?n t? s? khoe khoang ho?c khinh ng??i c?a m?t ng??i khi h? ngh? r?ng h? làm ???c ?i?u gì ?ó t?t h?n ng??i khác, ho?c khi h? có ???c ?i?u gì ?ó mà ng??i khác không có.

  Ví d?:

  He was very pleased with himself after he beat me in chess.

  (Anh ?y r?t t? mãn sau khi anh ?y ?ánh b?i tôi trong c? vua.)

  She was too pleased with herself to notice his feelings.

  (Cô ?y quá t? ph? ?? chú ý ??n c?m xúc c?a anh ?y.)

  Don’t be so pleased with yourself. You still have a lot to learn.

  (??ng t? hào quá m?c. B?n v?n còn nhi?u ?i?u ph?i h?c.)

  Xem thêm: Excited ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Bài t?p pleased ?i v?i gi?i t? gì

  Bài t?p 1:

  Ch?n ?áp án ?úng s? d?ng c?u trúc pleased ?i v?i gi?i t? gì ?ã h?c ? trên.

  1. She was very please ______ her performance in the exam.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  2. He was not please ______ the way they treated him.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  3. I’m so please ______ you for getting the scholarship.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  4. They were please ______ the news of their son’s engagement.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  5. He was please ______ himself for solving the puzzle.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  6. She was please ______ the sight of the rainbow.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  7. He was far from please ______ the traffic jam.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  8. She was only too please ______ to help me with my project.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  9. He was not please ______ his new haircut.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for
  10. She was too please ______ herself to listen to anyone else.
   A) with
   B) at
   C) about
   D) for

  ?áp án bài t?p 1:

  1. A
  2. C
  3. D
  4. C
  5. A
  6. B
  7. B
  8. D
  9. A
  10. A

  T?ng k?t pleased ?i v?i gi?i t? gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua pleased ?i v?i gi?i t? gì trong ti?ng Anh.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *