Promise to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c promise to V hay Ving, promise + V gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Promise to V hay Ving?

  Promise là m?t t? r?t ph? bi?n trong ti?ng Anh, có ngh?a là h?a, cam k?t.

  Promise có th? dùng v?i nhi?u c?u trúc khác nhau, nh?ng hôm nay chúng ta s? t?p trung vào c?u trúc ph? bi?n nh?t là promise to V.

  Promise to V

  Promise to V có ngh?a là h?a s? làm gì ?ó trong t??ng lai. ??ng t? sau promise ph?i là ??ng t? nguyên th? (to + V).

  Promise to V hay Ving
  Promise to V hay Ving

  Ví d?:

  I promise to call you tomorrow.

  (Tôi h?a s? g?i cho b?n ngày mai.)

  She promised to help me with the project.

  (Cô ?y h?a s? giúp tôi v?i d? án.)

  He promised to be more careful next time.

  (Anh ?y h?a s? c?n th?n h?n l?n sau.)

  Promise to V th??ng ???c dùng khi ng??i nói mu?n th? hi?n ý chí, quy?t tâm ho?c lòng thành c?a mình v?i ng??i nghe.

  Promise to V c?ng có th? ???c dùng khi ng??i nói mu?n yêu c?u ho?c khuyên b?o ng??i nghe làm gì ?ó trong t??ng lai.

  Ví d?:

  Please promise to be good while I’m away.

  (H?a hãy ngoan khi m? ?i v?ng nhé.)

  You should promise to study hard for the exam.

  (B?n nên h?a s? h?c ch?m ch? cho k? thi.)

  Các c?u trúc khác c?a promise

  Ngoài promise to V, promise còn có th? dùng v?i các c?u trúc sau:

  promise something: h?a ?i?u gì ?ó.

  Ví d?:

  I promise a full refund if you are not satisfied with the product.

  (Tôi h?a s? hoàn ti?n ??y ?? n?u nh? b?n không hài lòng v?i s?n ph?m).

  promise something to somebody: h?a ?i?u gì ?ó v?i ai ?ó.

  Ví d?:

  She promised a surprise to her husband.

  (Cô ?y h?a m?t ?i?u b?t ng? v?i ch?ng.)

  promise somebody something: h?a cho ai ?ó ?i?u gì ?ó.

  Ví d?:

  They promised us a refund.

  (H? h?a hoàn ti?n cho chúng tôi.)

  promise that + clause: h?a r?ng …

  Ví d?:

  She promised that she would come back soon.

  (Cô ?y h?a r?ng cô ?y s? quay l?i s?m.)

  Bài t?p promise to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  S?p x?p các t? cho s?n ?? t?o thành câu hoàn ch?nh s? d?ng c?u trúc promise to V hay Ving.

  1. I / my / help / brother / with / homework / promise / to / will.
  2. you / to / on / I / time / promise / be / there.
  3. her / will / support / we / always / promise / to.
  4. finish / project / I / by / promise / deadline / the / will / to.
  5. attend / promise / to / the / meeting / I / will.
  6. your / can / count / on / I / help / always / promise / to.
  7. submit / promise / I / the / report / by / deadline / will / the.
  8. with / to / her / talk / promise / I / will / the / issue.
  9. him / will / I / assistance / provide / promise / with / the.
  10. care / your / pet / during / away / I / promise / will / your.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. I promise to help my brother with homework.
  2. I promise to be there on time.
  3. We promise to always support her.
  4. I promise to finish the project by the deadline.
  5. I promise to attend the meeting.
  6. I promise to always help you; you can count on me.
  7. I promise to submit the report by the deadline.
  8. I promise to talk to her about the issue.
  9. I promise to provide him with assistance.
  10. I promise to take care of your pet while you’re away.

  Xem thêm: Finish to V hay Ving: ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

  T?ng k?t promise to V hay Ving

  Tóm l?i thì ??i v?i câu h?i promise to V hay Ving thì câu tr? l?i duy nh?t là promise to V nhé.

  T?t nhiên là ?? s? d?ng t? promise chúng ta còn r?t nhi?u c?u trúc khác mà mình có nêu m?t s? c?u trúc ph? bi?n ? trên.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua promise to V hay Ving, promise + V gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *