Stop to V hay Ving: 2 cách dùng stop to V / stop Ving

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c stop to V hay Ving, stop + V gì, c?u trúc stop sb from V-ing s? d?ng nh? th? nào?

  B?n có bi?t cách dùng stop to V và stop Ving trong ti?ng Anh không? ?ây là m?t trong nh?ng ch? ?i?m ng? pháp quan tr?ng mà b?n nên n?m rõ ?? giao ti?p ti?ng Anh hi?u qu?.

  Trong bài vi?t này, chúng ta s? phân bi?t khi nào thì dùng stop to V và khi nào thì dùng stop Ving, kèm theo nhi?u ví d? minh ho?. Cùng mình b?t ??u nhé!

  Stop to V hay Stop Ving?

  Stop là m?t ??ng t? r?t ph? bi?n trong ti?ng Anh, có ngh?a là “ng?ng”, “d?ng l?i”.

  Tuy nhiên, khi k?t h?p v?i các ??ng t? khác theo sau, stop có th? mang ý ngh?a khác nhau tu? thu?c vào vi?c b?n dùng to V hay Ving.

  stop to V: ng?ng vi?c ?ang làm ?? làm m?t vi?c khác

  Khi b?n dùng stop to V, có ngh?a là b?n ng?ng làm m?t vi?c gì ?ó ?? b?t ??u làm m?t vi?c khác. To V ? ?ây là m?c ?ích c?a vi?c ng?ng l?i.

  Ví d?:

  He stopped to buy some flowers for his wife.

  (Anh ?y ng?ng l?i ?? mua hoa cho v? c?a anh ?y.)

  Stop to V hay Ving
  Stop to V hay Ving: stop to V

  She stopped to talk to her friend on the way home.

  (Cô ?y ng?ng l?i ?? nói chuy?n v?i b?n c?a mình trên ???ng v? nhà.)

  I stopped to take a picture of the beautiful scenery.

  (Tôi ng?ng l?i ?? ch?p ?nh c?nh ??p.)

  Stop Ving: ng?ng h?n m?t vi?c gì ?ó

  Khi b?n dùng stop Ving, có ngh?a là b?n ng?ng làm m?t vi?c gì ?ó mà b?n ?ang làm. Ving ? ?ây là hành ??ng b? ng?ng l?i.

  Ví d?:

  She stopped talking to her friend on the way home.

  (Cô ?y ng?ng nói chuy?n v?i b?n c?a mình trên ???ng v? nhà.)

  He stopped buying flowers for his wife.

  (Anh ?y ng?ng mua hoa cho v? c?a anh ?y.)

  I stopped taking pictures of the beautiful scenery.

  (Tôi ng?ng ch?p c?nh ??p.)

  B?n có th? th?y s? khác bi?t rõ ràng gi?a stop to V và stop Ving qua các ví d? trên. Stop to V th??ng mang ý ngh?a tích c?c, trong khi stop Ving th??ng mang ý ngh?a tiêu c?c.

  Stop to V hay Ving
  Stop to V hay Ving?

  stop sb from V-ing: ng?n c?n ai làm ?i?u gì ?ó

  Ngoài ra, b?n c?ng có th? dùng c?u trúc stop sb from V-ing ?? di?n t? vi?c ng?n ai ?ó làm m?t vi?c gì ?ó. Sb ? ?ây là ch? ng?, còn V-ing là hành ??ng b? ng?n.

  Ví d?:

  She stopped him from smoking.

  (Cô ?y ng?n anh ?y hút thu?c.)

  He stopped her from leaving.

  (Anh ?y ng?n cô ?y ra ?i.)

  I stopped them from fighting.

  (Tôi ng?n h? cãi nhau.)

  Bài t?p stop to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  Chia thì ?úng c?a ??ng t? trong ngo?c s? d?ng c?u trúc stop.

  D??i ?ây là 10 câu h?i v? ??ng t? “stop” v?i ?áp án t??ng ?ng:

  1. She stopped (buy) some flowers.
  2. He stopped (work) at 6 pm.
  3. I stopped (take) a break.
  4. They stopped (play) football.
  5. She stopped (talk) to her friend.
  6. He stopped (smoke) last year.
  7. We stopped (have) a picnic.
  8. They stopped (argue) and started laughing.
  9. She stopped (watch) the sunset.
  10. He stopped (tie) his shoelaces.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. to buy
  2. working
  3. to take
  4. playing
  5. to talk
  6. smoking
  7. to have
  8. to watch
  9. reading
  10. to tie

  Bài t?p 2:

  Ch?n câu ?úng nh?t v?i câu sau:

  Stop talking or you won’t understand the lesson.

  A. If you hadn’t stopped talking, you wouldn’t understand the lesson.
  B. If you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.
  C. If you didn’t stop talking, you wouldn’t understand the lesson.
  D. Unless you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.

  Stop talking or you won’t understand the lesson.
  Stop talking or you won’t understand the lesson.

  ?áp án bài t?p 2: B

  ?ây là bài t?p v? c?u trúc câu ?i?u ki?n lo?i 1 dùng ?? di?n ta m?t ?i?u ki?n có th?t ? hi?n t?i ho?c t??ng lai.

  Ta có c?u trúc sau:

  If + S + V (simple present), S + will/ won’t + V (bare infinitive)

  -> ?áp án A, C, D sai v? m?t ng? pháp. ?áp án ?úng là A.

  T?m d?ch: Ng?ng nói chuy?n n?u không em s? không hi?u bài.

  Bài t?p 3:

  Ch?n câu tr? l?i ?úng.

  “Stop smoking or you’ll be ill,” the doctor told me.

  A. The doctor advised me to give up smoking to avoid illness.
  B. I was ordered not to smoke to recover from illness.
  C. I was warned against smoking a lot of cigarettes.
  D. The doctor suggested smoking to treat illness.

  ?áp án bài t?p 3: A

  Gi?i: Ta có các c?u trúc sau:

  • advise sb + to V: khuyên ai ?ó làm gì
  • order sb + to V: yêu c?u ai ?ó làm gì
  • warn against + V-ing: c?nh báo ??ng làm gì
  • suggest + V-ing: g?i ý làm gì

  V? m?t ý ngh?a thì ch? có ?áp án A là chính xác.

  T?m d?ch: “D?ng hút thu?c ho?c là b?n s? b? b?nh”, bác s? b?o tôi.

  -> Bác s? khuyên tôi nên b? thu?c ?? tránh b? b?nh.

  T?ng k?t stop to V hay Ving

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua stop to V hay Ving, stop + V gì, c?u trúc stop sb from V-ing s? d?ng nh? th? nào.

  Xem thêm: Prevent ?i v?i gi?i t? gì: Ch? 1 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *