Successful ?i v?i gi?i t? gì? 5 cách dùng mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c successful ?i v?i gi?i t? gì? Be successful in doing something là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh, t? “successful” có ngh?a là thành công.

  ?ây là m?t t? r?t ph? bi?n trong ngôn ng? ti?ng Anh và ???c s? d?ng trong nhi?u tr??ng h?p khác nhau.

  ?? s? d?ng t? “successful” m?t cách chính xác, ta c?n bi?t cách s? d?ng gi?i t? ?i kèm v?i nó.

  Chúng ta s? cùng tìm hi?u v? nh?ng gi?i t? th??ng ?i v?i t? “successful” và nh?ng ví d? c? th? trong bài vi?t này nhé!

  Xem thêm: Different ?i v?i gi?i t? gì? 4 d?ng chính mà b?n nên bi?t

  1/ Successful in

  Gi?i t? “in” th??ng ???c s? d?ng ?i cùng v?i “successful” ?? di?n t? vi?c ??t ???c m?t m?c tiêu ho?c thành t?u trong m?t l?nh v?c nào ?ó.

  Vì v?y ta s? có c?u trúc be successful in doing something.

  Ví d?:

  She was successful in passing her driving test on the first try.

  (Cô ?y ?ã thành công trong vi?c thi ??u b?ng lái xe trong l?n thi ??u tiên.)

  Successful ?i v?i gi?i t? gì
  Successful ?i v?i gi?i t? gì: in

  The company was successful in launching a new product line.

  (Công ty ?ã thành công trong vi?c ra m?t m?t dòng s?n ph?m m?i.)

  2/ Successful ?i v?i gi?i t? gì: at

  Successful at th??ng ???c s? d?ng ?? di?n t? thành công trong vi?c hoàn thành m?t nhi?m v? ho?c m?t công vi?c.

  Ví d?:

  He was successful at finishing the project before the deadline.

  (Anh ?y ?ã thành công trong vi?c hoàn thành d? án tr??c th?i h?n.)

  She was successful at finding a solution to the problem.

  (Cô ?y ?ã thành công trong vi?c tìm ra gi?i pháp cho v?n ?? ?ó.)

  3/ Successful with

  Successful with th??ng ???c s? d?ng ?? di?n t? thành công trong vi?c làm vi?c v?i m?t ng??i nào ?ó ho?c trong m?t môi tr??ng nào ?ó.

  Ví d?:

  The coach was successful with his team this season.

  (HLV ?ã thành công trong vi?c d?n d?t ??i c?a mình trong mùa gi?i này.)

  She was successful with her new colleagues from the very beginning.

  (Cô ?y ?ã thành công trong vi?c làm vi?c v?i ??ng nghi?p m?i c?a mình t? ??u.)

  4/ Successful ?i v?i gi?i t? gì: on

  Successful on th??ng ???c s? d?ng ?? di?n t? thành công trong vi?c tham gia ho?c th?c hi?n m?t ho?t ??ng nào ?ó.

  Ví d?:

  He was successful on his first day of work.

  (Anh ?y ?ã thành công trong ngày làm vi?c ??u tiên.)

  She was successful on the basketball court, scoring 30 points in the game.

  (Cô ?y ?ã thành công trên sân bóng r?, ghi ???c 30 ?i?m trong tr?n ??u.)

  5/ Successful for

  Successful for th??ng ???c s? d?ng ?? di?n t? thành công trong vi?c ??t ???c m?t m?c tiêu hay ?áp ?ng m?t nhu c?u nào ?ó c?a m?t ??i t??ng.

  Ví d?:

  This new program has been successful for helping students improve their reading skills.

  (Ch??ng trình m?i này ?ã thành công trong vi?c giúp h?c sinh c?i thi?n k? n?ng ??c c?a mình.)

  The new advertising campaign was successful for increasing sales of the product.

  (Chi?n d?ch qu?ng cáo m?i ?ã thành công trong vi?c t?ng doanh s? c?a s?n ph?m.)

  6/ Successful with regard to

  Successful with regard to th??ng ???c s? d?ng ?? di?n t? thành công trong vi?c liên quan ??n m?t ch? ?? hay m?t v?n ?? nào ?ó.

  Ví d?:

  The company has been successful with regard to reducing its carbon footprint.

  (Công ty ?ã thành công trong vi?c gi?m l??ng khí th?i carbon c?a mình.)

  The project has been successful with regard to achieving its objectives.

  (D? án ?ã thành công trong vi?c ??t ???c các m?c tiêu c?a nó.)

  Tóm l?i, ?? s? d?ng t? “successful” m?t cách chính xác, ta c?n bi?t cách s? d?ng các gi?i t? ?i kèm.

  Tùy vào t?ng tr??ng h?p c? th?, ta s? d?ng gi?i t? khác nhau ?? di?n t? thành công trong m?t ho?t ??ng, m?t l?nh v?c, m?t m?c tiêu hay m?t v?n ?? nào ?ó.

  Vi?c s? d?ng các gi?i t? ?úng cách s? giúp b?n s? d?ng Ti?ng Anh chính xác và hi?u qu? h?n.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua successful ?i v?i gi?i t? gì kèm các ví d? c? th?.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *