Up to now là thì gì? 4 t? ??ng ngh?a mà b?n hay g?p

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Up to now là thì gì, c?u trúc này s? d?ng nh? th? nào, until now là d?u hi?u c?a thì nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Up to now là thì gì?

  Up to now có ngh?a là “??n nay, cho ??n lúc này, cho ??n bây gi?”…C?m t? này dùng ?? di?n t? m?t hành ??ng kéo dài cho ??n hi?n t?i.

  Up to now là d?u hi?u c?a thì hi?n t?i hoàn thành. Khi ??ng ??u câu, ta ph?i thêm d?u ph?y sau c?m t? này (Up to now,…).

  C?u trúc ph? bi?n là:

  Up to now, S + have / has+V3…

  Up to now là thì gì
  Up to now là thì gì?

  Ví d?:

  Up to now, the number of confirmed COVID-19 cases in the world has surpassed 200 million.

  (Cho ??n hi?n t?i, s? ca nhi?m COVID-19 ?ã v??t qua con s? 200 tri?u trên toàn th? gi?i.)

  Up to now, we have received more than 100 job applications for the position.

  (Tính ??n th?i ?i?m này, chúng tôi ?ã nh?n ???c h?n 100 ??n ?ng tuy?n cho v? trí ?ó.)

  Up to now, the project has been running smoothly and we are on track to meet our deadline.

  (Cho ??n hi?n t?i, d? án ?ang di?n ra suôn s? và chúng tôi ?i ?úng ti?n ??.)

  Up to now, we haven’t been able to find a solution to this problem.

  (??n gi? chúng tôi v?n ch?a tìm ra ???c gi?i pháp cho v?n ?? này.)

  Up to now, I have never been to Europe, but I would love to go someday.

  (Cho ??n hi?n t?i, tôi ch?a bao gi? ??n châu Âu, nh?ng tôi r?t mu?n ?i vào m?t ngày nào ?ó.)

  Xem thêm: Next week là thì gì? 3 thì hay g?p mà b?n c?n bi?t

  M?t s? t? ??ng ngh?a v?i up to now

  So farSo far, the project is going well.
  (Cho ??n nay, d? án ?ang ti?n tri?n t?t.)
  Until nowUntil now, I had never seen such a beautiful sunset.
  (T? tr??c ??n gi? tôi ch?a bao gi? th?y m?t hoàng hôn ??p ??n nh? v?y.)
  Up until nowUp until now, we have been able to meet all of our deadlines.
  (T?i gi? chúng ta v?n k?p t?t c? các h?n chót.)
  Up to the presentUp to the present, no one has been able to solve the mystery of the missing plane.
  (Cho ??n hi?n t?i, ch?a ai có th? tìm ra bí ?n v? chi?c máy bay m?t tích.)

  Xem thêm: So far là thì gì: Ch? 1 thì mà b?n c?n bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua up to now là thì gì, ?ây là d?u hi?u c?a thì nào kèm theo 4 t? ??ng ngh?a v?i up to now mà b?n hay g?p.

  Chúc b?n h?c t?t!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *