Vocab

  • Trọng âm đuôi al và đuôi -ic kèm ví dụ cụ thể [Lớp 8]

    Trong bài này chúng ta sẽ nắm vững quy tắc cách đánh trọng âm đuôi al và đuôi -ic kèm ví dụ cụ thể. Trọng âm đuôi al Quy tắc: Những từ có đuôi -al có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ âm tiết cuối trở về trước. Ví dụ: historical…

    Xem thêm

  • Cách dùng other another the other

    Sự khác nhau và cách dùng other another the other kèm ví dụ có thể để bạn dễ phân biệt. Other Other có nghĩa là “thêm”, “thay thế” hoặc “một loại khác”… Other được dùng như một từ hạn định Bạn có thể dùng other với danh từ không đếm được số ít hoặc danh…

    Xem thêm