Category: Vocab

 • Blue là màu gì? 4 bi?n th? màu blue b?n nên bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c blue là màu gì? R?i sky blue, midnight blue, dark blue, light blue, royal blue là màu gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Blue là màu gì? Trong ti?ng Anh thì blue là màu xanh d??ng còn green là màu xanh lá cây. Xanh d??ng…

 • C? nhân ti?ng Anh là gì? 5 t? liên quan mà b?n nên bi?t

  Có ph?i b?n ?ang h?c ?H và mu?n bi?t h?c xong thì b?ng c?a mình trong ti?ng Anh vi?t nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u c? nhân ti?ng Anh là gì trong bài vi?t sau nhé! C? nhân ti?ng Anh là gì? B?ng c? nhân là m?t lo?i b?ng c?p ???c c?p cho ng??i…

 • Dependent ?i v?i gi?i t? gì? 3 cách dùng mà b?n nên bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c dependent ?i v?i gi?i t? gì, dependent + gì, on hay of? Dependent là lo?i t? gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Dependent là t? lo?i gì? Trong ti?ng Anh, t? dependent là m?t tính t? (adj) ???c dùng ?? ch? m?t ng??i hay m?t…

 • Never mind là gì? 6 cách khác ?? nói never mind

  ?ôi khi trong m?t tình hu?ng khó x? nào ?ó, b?n s? hay nghe th?y t? never mind. V?y never mind là gì? Cùng mình tìm hi?u v? cách dùng c?m t? này và 6 cách khác ?? nói never mind trong ti?ng Anh nhé! Never mind là gì? Never mind là m?t c?m t?…

 • B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 9 b?n c?n nh?

  Cùng mình ?i?m l?i b?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 9 3 c?t kèm ngh?a ti?ng Vi?t ví d? nh? t? break b?t quy t?c là gì qua bài vi?t ng?n sau nhé! Chúc Y?n Trang h?c t?t nha! Xem thêm: B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8 m?i nh?t B?ng ??ng t?…

 • B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8 m?i nh?t

  Cùng mình ôn l?i b?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8 3 c?t kèm ngh?a ti?ng Vi?t trong bài vi?t sau nhé! B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8 Nguyên th? (V1) Quá kh? ??n (V2) Quá kh? phân t? (V3) Ý ngh?a be was/were been thì, là, ? become became become tr?…

 • Màu tím ti?ng Anh là gì? 2 bi?n th? t? màu tím

  Có ph?i b?n ?ang mu?n bi?t màu tím ti?ng Anh là gì, vi?t và ??c nh? th? nào? Màu tìm nh?t và màu tím ??m ti?ng Anh là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Màu tím ti?ng Anh là gì? Trong ti?ng Anh, màu tím là purple ho?c violet. C?ng gi?ng…

 • Màu cam ti?ng Anh là gì 2023?

  Màu cam ti?ng Anh là gì? Màu cam ??t ti?ng Anh là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé! Màu cam ti?ng Anh là gì? Trong ti?ng Anh, màu cam là orange và ???c phiên âm là /??r?nd?/ ho?c /???r?nd?/ (US). ?ây là màu n?m gi?a màu ?? và màu vàng trong…

 • Discussion ?i v?i gi?i t? gì? 7 cách dùng mà b?n nên bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c discussion ?i v?i gi?i t? gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé! Trong ti?ng Anh, discussion là m?t t? ???c s? d?ng r?t ph? bi?n ?? di?n ??t v? vi?c th?o lu?n, trao ??i ý ki?n hay bàn b?c v? m?t ch? ?? c? th?. Khi…

 • H?c thêm ti?ng Anh là gì? 5 t? ph? bi?n mà b?n nên bi?t

  Cùng mình tìm hi?u t? h?c thêm ti?ng Anh là gì, ?i h?c thêm ti?ng Anh là gì…trong bài vi?t này nhé! Trong ti?ng Anh thì h?c thêm có ngh?a là extra class. Còn t? cram class ngh?a là h?c chu?n b? cho m?t k? thi cho nên trong ti?ng Vi?t th??ng g?i là ôn…