Grammar

 • Up to now là thì gì? 4 từ đồng nghĩa mà bạn hay gặp

  Up to now là thì gì, cấu trúc này sử dụng như thế nào, until now là dấu hiệu của thì nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Up to now là thì gì? Up to now có nghĩa là “đến nay, cho đến lúc này, cho đến bây giờ”…Cụm từ này […]

  Xem thêm

 • Jenny’s engagement ring is enormous it have cost a fortune

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: Jenny’s engagement ring is enormous! It______________have cost a fortune. A. mustB. mightC. willD. should Đáp án: A. must Lời giải: Ta có cấu trúc must have done sth (chắc hẳn là…): người nói suy đoán dựa trên nhận định […]

  Xem thêm

 • The teacher said to us don’t make so much noise

  Câu hỏi: Chuyển câu sau sang câu gián tiếp: The teacher said to us: “Don’t make so much noise”. A. The teacher asked us not to make so much noise.B. The teacher told us that we didn’t make so much noise.C. The teacher said we didn’t make so much noise.D. The teacher ordered us if we didn’t make so […]

  Xem thêm

 • I hope these machines will have worked very well

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống cho câu sau: I hope these machines will have worked very well____________________________. A. as soon as you would come back next monthB. when you came back next monthC. by the time you come back next monthD. after you were coming back next month Đáp án: C. by […]

  Xem thêm

 • He arrived at the bus stop when the bus came

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: ___________________he arrived at the bus stop when the bus came. A. Hardly hadB. No sooner hadC. No longer hasD. Not until had Đáp án: A. Hardly had Lời giải: –> Chọn đáp án A. Hardly had he arrived at […]

  Xem thêm

 • You finish your homework before you go to bed

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: You_____________finish your homework before you go to bed. A. mustB. have toC. shouldD. ought to Đáp án: A (must) Lời giải: Đây là câu hỏi về động từ khiếm khuyết. Tạm dịch: Con phải làm hết bài tập về […]

  Xem thêm

 • The teacher told joe: Đáp án, lời giải 2023

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống cho câu sau: The teacher told Joe_______________________. A. stopped talkingB. stops talkingC. to stop talkingD. stop talking Đáp án: C (to stop talking) Lời giải: Cấu trúc: S + told / asked + O ( + not ) + to V-inf hoặc: […]

  Xem thêm

 • My mother used to make us clean the house

  Viết lại câu sau sao cho nghĩa không thay đổi, bắt đầu bằng cụm từ gợi ý: My mother used to make us clean the house. (We used…) (Mẹ thường bắt chúng tôi lau nhà.) Đáp án: We used to be made to clean the house by my mother. (Chúng tôi thường bị mẹ bắt […]

  Xem thêm

 • Transitive verb là gì? 2 loại transitive verb bạn cần nắm

  Khi học về động từ chúng ta sẽ bắt gặp transitive verb? Vậy transitive verb là gì và có những loại transitive verb nào? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Xem thêm: Thì tương lai hoàn thành: Công thức, cách dùng Transitive verb là gì? Transitive verb hay còn được gọi là […]

  Xem thêm

 • Thì tương lai hoàn thành: Công thức, cách dùng 2023

  Công thức thì tương lai hoàn thành là gì, cách dùng thì tương lai hoàn thành như thế nào, dấu hiệu nhận biết ra sao? Cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau nhé! Xem thêm: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: 20 câu Công thức thì tương lai hoàn thành a) […]

  Xem thêm