Category: Grammar

 • Allow to V hay Ving: 1 d?ng ??ng t? + 3 c?u trúc

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c allow to V hay Ving, allow + verb gì, c?u trúc allow + sb + to V s? d?ng nh? th? nào, not allowed + gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Allow to V hay Ving? Trong ti?ng Anh thì allow có ngh?a là “cho…

 • Promise to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c promise to V hay Ving, promise + V gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Promise to V hay Ving? Promise là m?t t? r?t ph? bi?n trong ti?ng Anh, có ngh?a là h?a, cam k?t. Promise có th? dùng v?i nhi?u c?u trúc khác…

 • Regret to V hay Ving: 2 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c regret to V hay Ving, regret + V gì, regret not + Ving s? d?ng nh? th? nào, s? gi?ng nhau trong c?u trúc c?a regret, remember và forget là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Regret to V hay Ving là gì? Regret là…

 • Forget to V hay Ving: 2 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c forget to V hay Ving, don’t forget to V hay Ving, forget + V gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Forget to V hay Ving? Forget to V hay Ving là hai c?u trúc ng? pháp khác nhau trong ti?ng Anh, có ý ngh?a và…

 • Would you mind + gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c c?u trúc would you mind + gì, would you mind if I + gì, cách tr? l?i nh? th? nào thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Would you mind + gì là gì? Would you mind + gì là m?t c?u trúc dùng ?? h?i…

 • Stop to V hay Ving: 2 cách dùng stop to V / stop Ving

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c stop to V hay Ving, stop + V gì, c?u trúc stop sb from V-ing s? d?ng nh? th? nào? B?n có bi?t cách dùng stop to V và stop Ving trong ti?ng Anh không? ?ây là m?t trong nh?ng ch? ?i?m ng? pháp quan tr?ng mà b?n nên…

 • Need to V hay Ving: 2 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c need to V hay Ving, need + verb gì, c?u trúc need s? d?ng nh? th? nào, sau need dùng gì, c?u trúc need to V và c?u trúc need Ving khác gì nhau. Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Need to V hay Ving? Need…

 • Hope to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c hope to V hay Ving, hope + to V hay Ving, hope + gì, li?u có c?u trúc hope sb to V hay Ving hay không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Hope to V hay Ving? Hope là m?t ??ng t? th??ng ???c dùng ?? di?n…

 • Sau because of là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  B?n có bi?t sau because of là gì không? N?u b?n ch?a bi?t, hãy ??c bài vi?t này ?? tìm hi?u nhé. Because of là m?t c?m t? ???c dùng ?? di?n t? nguyên nhân hay lý do c?a m?t s? vi?c hay hành ??ng nào ?ó. Because of th??ng ?i kèm v?i m?t danh…

 • Why don’t we + gì: C?u trúc, cách dùng & 5 bài t?p

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c why don’t we + gì? ??ng t? theo sau c?u trúc này ? d?ng nào? B?n có mu?n nói ti?ng Anh m?t cách t? nhiên và thân thi?n h?n không? B?n có mu?n g?i ý cho ai ?ó làm ?i?u gì ?ó mà không b? c?ng nh?c hay ép…