As soon as là gì: C?u trúc & cách dùng chi ti?t 2024

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c as soon as là gì, c?u trúc as soon as ? ??u câu và trong câu ??o ng? s? d?ng nh? th? nào, as soon as là thì gì và b?ng v?i t? gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  As soon as là gì?

  As soon as là m?t liên t? (conjunction) ???c dùng ?? n?i hai m?nh ?? (clause) l?i v?i nhau. As soon as có ngh?a là “ngay khi”, “v?a m?i”, “ch? khi”, “??n khi”, “??n lúc”.

  As soon as ???c dùng ?? ch? m?t hành ??ng x?y ra ngay sau m?t hành ??ng khác ho?c m?t hành ??ng x?y ra cùng lúc v?i m?t hành ??ng khác.

  As soon as là gì
  As soon as là gì?

  Ví d?:

  I’ll call you as soon as I get home.

  (Tôi s? g?i cho b?n ngay khi tôi v? nhà.)

  He left as so on as he saw me.

  (Anh ?y ?ã ?i ngay khi anh ?y nhìn th?y tôi.)

  She started crying as soon as she heard the news.

  (Cô ?y ?ã b?t ??u khóc ngay khi cô ?y nghe tin.)

  We’ll go out as soon as it stops raining.

  (Chúng ta s? ?i ra ngoài ngay khi tr?i t?nh m?a.)

  C?u trúc as soon as

  C?u trúc c?a as soon as khá ??n gi?n. Chúng ta ch? c?n n?i hai m?nh ?? l?i v?i nhau b?ng liên t? as soon as.

  M?nh ?? có ch?a as soon as có th? ??ng tr??c ho?c sau m?nh ?? kia.

  Công th?c:

  • M?nh ?? + as soon as + m?nh ??
  • As soon as + m?nh ?? + m?nh ??

  Ví d?:

  He will finish his homework as soon as he can.

  (Anh ?y s? hoàn thành bài t?p v? nhà ngay khi anh ?y có th?.)

  C?u trúc as soon as
  As soon as là gì: C?u trúc

  As soon as she saw him, she ran away.

  (Ngay khi cô ?y nhìn th?y anh ?y, cô ?y ch?y ?i.)

  C?u trúc as soon as ? ??u câu

  Khi chúng ta dùng c?u trúc as soon as ? ??u câu, chúng ta ph?i l?u ý hai ?i?m sau:

  • Th? nh?t, chúng ta ph?i dùng d?u ph?y ?? ng?n cách hai m?nh ??.
  • Th? hai, chúng ta ph?i dùng thì hi?n t?i hoàn thành (present perfect) cho m?nh ?? có ch?a as soon as n?u hành ??ng trong m?nh ?? này x?y ra tr??c hành ??ng trong m?nh ?? kia.

  Ví d?:

  As soon as I have finished this report, I will email it to you.

  (Ngay khi tôi hoàn thành báo cáo này, tôi s? g?i email cho b?n.)

  As soon as he has passed the exam, he will apply for a scholarship.

  (Ngay khi anh ?y v??t qua k? thi, anh ?y s? n?p ??n xin h?c b?ng.)

  As soon as trong câu ??o ng?

  Khi dùng as soon as trong câu ??o ng?, chúng ta ph?i ??o v? trí c?a ch? ng? (subject) và ??ng t? (verb) trong m?nh ?? có ch?a as soon as.

  Câu ??o ng? th??ng ???c dùng ?? nh?n m?nh ho?c di?n t? s? ng?c nhiên.

  Ví d?:

  No sooner had he arrived than he had to leave again.

  (Anh ?y v?a thì ?ã ph?i ?i r?i.)

  Hardly had she opened the door when she saw a mouse.

  (V?a m?i m? c?a, cô ?y ?ã nhìn th?y m?t con chu?t.)

  Scarcely had they started the meeting when the fire alarm went off.

  (H? v?a m?i b?t ??u cu?c h?p, chuông báo cháy ?ã reo lên.)

  As soon as là thì gì?

  As soon as là m?t liên t? (conjunction) có th? ?i v?i nhi?u thì khác nhau tùy vào ý ngh?a và ng? c?nh c?a câu.

  Ví d?:

  I will call you as soon as I arrive.

  (Tôi s? g?i cho b?n ngay khi tôi ??n.) -> Thì t??ng lai ??n (simple future)

  He was sleeping as soon as he got home.

  (Anh ?y ?ã ng? ngay khi anh ?y v? nhà.) -> Thì quá kh? ti?p di?n (past continuous)

  She has been studying as soon as she woke up.

  (Cô ?y ?ã h?c ngay khi cô ?y th?c d?y.) -> Thì hi?n t?i hoàn thành ti?p di?n (present perfect continuous)

  They had left as soon as they saw the police.

  (H? ?ã ?i ngay khi h? nhìn th?y c?nh sát.) -> Thì quá kh? hoàn thành (past perfect)

  As soon as possible là gì?

  As soon as possible là m?t c?m t? ???c vi?t t?t là ASAP. As soon as possible có ngh?a là “càng s?m càng t?t”, “ngay khi có th?”.

  As soon as possible ???c dùng ?? yêu c?u ho?c khuy?n khích ai ?ó làm m?t vi?c gì ?ó m?t cách nhanh chóng.

  Ví d?:

  Please reply to this email as soon as possible.

  (Vui lòng tr? l?i email này càng s?m càng t?t.)

  I need to see you as soon as possible. It’s urgent.

  (Tôi c?n g?p b?n ngay khi có th?. Vi?c này r?t kh?n c?p.)

  He is trying to finish his project as soon as possible.

  (Anh ?y ?ang c? g?ng hoàn thành d? án c?a mình càng s?m càng t?t.)

  As soon as b?ng v?i gì?

  As soon as có th? ???c thay th? b?ng m?t s? liên t? ho?c c?m t? khác có ý ngh?a t??ng t? nh?:

  • The moment / The minute / The second: Ngay khi, v?a m?i
  • Immediately / Directly / Instantly: Ngay l?p t?c, t?c thì
  • No sooner than / Hardly … when / Scarcely … when: V?a m?i … thì

  Ví d?:

  I’ll call you the moment I arrive.

  (Tôi s? g?i cho b?n ngay khi tôi ??n.)

  He left immediately he saw me.

  (Anh ?y ?ã ?i ngay l?p t?c khi anh ?y nhìn th?y tôi.)

  No sooner had he arrived than he had to leave again.

  (Anh ?y v?a ??n thì ?ã ph?i ?i r?i.)

  Bài t?p as soon as là gì

  Bài t?p 1:

  N?i 2 câu l?i v?i nhau s? d?ng c?u trúc as soon as.

  1. She finished her work. She went out immediately.
  2. The bus arrived. At once the passengers rushed to board it.
  3. He received the telegram. He started at once.
  4. The mother saw her son. She embraced him immediately.
  5. The bell rang. Presently the students ran out of the classroom.
  6. He finished his meal. He left the restaurant.
  7. The rain stopped. We went out.
  8. The movie ended. We left the theater.
  9. The sun rose. The birds began to sing.
  10. The teacher entered the classroom. The students stood up.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. As soon as she finished her work, she went out.
  2. As soon as the bus arrived, the passengers rushed to board it.
  3. As soon as he received the telegram, he started.
  4. As soon as the mother saw her son, she embraced him.
  5. As soon as the bell rang, the students ran out of the classroom.
  6. As soon as he finished his meal, he left the restaurant.
  7. As soon as the rain stopped, we went out.
  8. As soon as the movie ended, we left the theater.
  9. As soon as the sun rose, the birds began to sing.
  10. As soon as the teacher entered the classroom, the students stood up.

  Bài t?p 2:

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.

  A. No sooner had he returned from his walk when he got down to writing the letter.
  B. Not until he returned from his walk did he get down to writing the letter.
  C. Only after he had returned from his walk did he get down to writing the letter.
  D. Hardly had he returned from his walk when he got down to writing the letter.

  ?áp án bài t?p 2: D

  T?m d?ch: Anh ta ng?i xu?ng vi?t th? ngay sau khi ?i b? v?.

  L?i gi?i:

  Ta có c?u trúc ??o ng? v?i các c?m t? so sánh v? th?i gian:

  Hardly / Scarcely / Barely + had + S + P2 + when + S + Ved: ngay khi / v?a m?i….thì….

  Cùng xét các ?áp án:

  A. No sooner had he returned from his walk when he got down to writing the letter. -> n?u dùng no sooner ph?i có than ??ng sau
  B. Not until he returned from his walk did he get down to writing the letter. -> Mãi cho ??n khi ?i b? v?, anh ?y m?i vi?t th? -> sai ngh?a
  C. Only after he had returned from his walk did he get down to writing the letter. -> Ch? sau khi ?i b? v?, anh ?y m?i vi?t th? -> sai ngh?a
  D. Hardly had he returned from his walk when he got down to writing the letter.

  Nh? v?y ?áp án ?úng là D.

  T?ng k?t as soon as là gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua liên t? as soon as là gì, c?u trúc as soon as ? ??u câu và trong câu ??o ng? s? d?ng nh? th? nào, as soon as là thì gì và b?ng v?i t? gì.

  Xem thêm: But for là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *