Hope to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c hope to V hay Ving, hope + to V hay Ving, hope + gì, li?u có c?u trúc hope sb to V hay Ving hay không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Hope to V hay Ving?

  Hope là m?t ??ng t? th??ng ???c dùng ?? di?n t? mong mu?n, hy v?ng hay k? v?ng v? m?t ?i?u gì ?ó trong t??ng lai.

  Khi dùng hope, chúng ta ph?i theo sau nó b?ng m?t m?nh ?? ho?c m?t ??ng t? nguyên m?u (to + V). Chú ý r?ng chúng ta không dùng hope v?i V-ing.

  Hope to V hay Ving
  Hope to V hay Ving?

  Ví d?:

  I hope to see you soon.

  (Tôi mong s?m g?p l?i b?n.)

  She hopes to pass the exam.

  (Cô ?y hy v?ng s? qua k? thi.)

  They hope to travel to Japan next year.

  (H? mong mu?n ???c du l?ch ??n Nh?t B?n vào n?m sau.)

  Hope sb to V hay Ving

  Trong ti?ng Vi?t chúng ta hay có cách nói là “hy v?ng ai s? làm ?i?u gì ?ó”. Tuy nhiên n?u d?ch sang ti?ng Anh thì c?u trúc này không t?n t?i.

  Thay vào ?ó ta có th? s? d?ng c?u trúc sau:

  hope (that) + m?nh ?? (S + V): hi v?ng r?ng…

  Ví d?:

  I hope (that) I can travel to Japan someday.

  (Tôi hy v?ng m?t ngày nào ?ó tôi có th? ??n Nh?t B?n.)

  Hope to V hay Ving
  Hope (that)

  I hope (that) you have a wonderful day.

  (Tôi hy v?ng b?n có m?t ngày tuy?t v?i.)

  I hope (that) it doesn’t rain tomorrow.

  (Tôi hy v?ng ngày mai không m?a.)

  So sánh cách dùng c?a hope và expect

  Hopeexpect ??u có ngh?a là mong mu?n hay k? v?ng, nh?ng có m?t s? khác bi?t quan tr?ng gi?a hai t? này.

  Hope th??ng di?n t? m?t mong mu?n cá nhân, không d?a trên b?t k? b?ng ch?ng nào. Expect th??ng di?n t? m?t k? v?ng d?a trên nh?ng thông tin, kinh nghi?m hay lý do nào ?ó.

  Xem thêm: Expect to V hay Ving? B?n ?ã s? d?ng 3 c?u trúc này ch?a?

  Ví d?:

  I hope it won’t rain tomorrow.

  (Tôi mong ngày mai tr?i không m?a.) -> Mong mu?n cá nhân, không có b?ng ch?ng.

  I expect it will rain tomorrow.

  (Tôi k? v?ng ngày mai tr?i s? m?a.) -> K? v?ng d?a trên thông tin th?i ti?t.

  She hopes he will love her.

  (Cô ?y mong anh ?y s? yêu cô ?y.) -> Mong mu?n cá nhân, không có lý do.

  She expects he will love her.

  (Cô ?y k? v?ng anh ?y s? yêu cô ?y.) -> K? v?ng d?a trên nh?ng gì ?ã x?y ra.

  Bài t?p hope to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  Chia ?úng thì c?a ??ng t? trong ngo?c.

  1. I ___________ (hope) you are having a good day.
  2. She ___________ (hope) to get a promotion soon.
  3. They ___________ (hope) that everything would be fine.
  4. He ___________ (hope) he can come to your party tomorrow.
  5. We ___________ (hope) you had a great time in Vietnam.
  6. She ___________ (hope) they were not angry with her.
  7. He ___________ (hope) to see her again someday.
  8. They ___________ (hope) you will like their gift.
  9. I ___________ (hope) you will forgive me for what I did.
  10. She ___________ (hope) he had not forgotten her birthday.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. hope
  2. hopes
  3. hoped
  4. hopes
  5. hoped
  6. hoped
  7. hopes
  8. hope
  9. hope
  10. hoped

  Bài t?p 2:

  Ch?n ?áp án ?úng.

  They hope to __________________ a cure for the disease.

  A. come up with

  B. catch up on

  C. fill up with

  D. go out with

  ?áp án bài t?p 2: A

  Ta có ngh?a c?a nh?ng c?m t? trên nh? sau:

  • come up with: sáng t?o ra, tìm ra
  • catch up on: làm bù nh?ng ph?n ?ã l?
  • fill up with: l?p ??y v?i
  • go out with: ?i ra ngoài v?i

  Xem thêm: Come up with là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Nh? v?y xét v? ý ngh?a thì ?áp án ?úng s? là A.

  They hope to come up with a cure for the disease.

  T?m d?ch: H? hy v?ng s? tìm ra cách ch?a tr? cho c?n b?nh.

  T?ng k?t hope to V hay Ving

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua hope to V hay Ving, hope + to v hay ving, hope + gì, li?u có c?u trúc hope sb to V hay Ving hay không.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *