Blue là màu gì? 4 bi?n th? màu blue b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c blue là màu gì? R?i sky blue, midnight blue, dark blue, light blue, royal blue là màu gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Blue là màu gì?

  Trong ti?ng Anh thì blue là màu xanh d??ng còn green là màu xanh lá cây.

  Xanh d??ng là m?t trong nh?ng màu ph? bi?n nh?t trên th? gi?i. ?ây c?ng là màu yêu thích c?a Quân n?a ?ó nha :))

  Nó có nhi?u tông màu khác nhau nh? sky blue, dark blue, royal blue, light blue và midnight blue…

  Blue là màu gì
  Blue là màu gì?

  Ví d?:

  He painted his bedroom walls a vibrant shade of blue.

  (Anh ta ?ã s?n màu xanh d??ng r?c r? cho t??ng phòng ng? c?a mình.)

  The logo for the company is a simple design of a blue circle.

  (Logo c?a công ty là m?t hình tròn xanh ??n gi?n.)

  M?t s? bi?n th? khác c?a màu blue

  1/ Sky blue là màu gì?

  Sky blue (xanh da tr?i) là tông màu xanh d??ng nh?t, t??ng tr?ng cho b?u tr?i trong m?t ngày ??p. ?ây là m?t màu sáng, t??i m?i và ??y s?c s?ng.

  Ví d?:

  The sky is a beautiful shade of sky blue today.

  (B?u tr?i hôm nay có màu xanh nh?t ??p.)

  Her dress is a lovely shade of sky blue.

  (Chi?c váy c?a cô ?y có màu xanh nh?t ??p.)

  Xem thêm: Màu tím ti?ng Anh là gì? 2 bi?n th? t? màu tím

  2/ Dark blue là màu gì?

  Dark blue (xanh ??m) là tông màu xanh ??m, g?n gi?ng nh? màu ?en. ?ây là m?t màu tr?m, uy?n chuy?n và ??y quy?n l?c.

  Ví d?:

  The ocean was a deep shade of dark blue.

  (??i d??ng có màu xanh ??m sâu th?m.)

  His suit is a nice shade of dark blue.

  (B? vest c?a anh ta có màu xanh ??m ??p ??.)

  3/ Royal blue là màu gì?

  Royal blue là tông màu xanh d??ng trung bình, ??m h?n so v?i sky blue nh?ng nh?t h?n so v?i dark blue.

  ?ây là m?t màu quý phái, thanh l?ch và c? ?i?n. Trong ti?ng Vi?t b?n có th? d?ch là màu xanh lam.

  Ví d?:

  She wore a stunning royal blue gown to the ball.

  (Cô ?y m?c m?t chi?c váy c?u k? màu xanh lam tuy?t ??p t?i b?a ti?c.)

  The wedding invitations were printed in royal blue ink.

  (Thi?p m?i ?ám c??i ???c in b?ng m?c màu xanh lam tuy?t ??p.)

  4/ Light blue là màu gì?

  Light blue (xanh nh?t) là tông màu xanh d??ng r?t nh?t, t??ng t? nh? sky blue nh?ng có th? nh?t h?n. ?ây là m?t màu m?m m?i, d?u nh? và thanh thoát.

  Ví d?:

  Her room was painted a calming shade of light blue.

  (Phòng cô ?y ???c s?n màu xanh nh?t t?o c?m giác th? thái.)

  The flowers in the garden were a pretty shade of light blue.

  (Nh?ng bông hoa trong khu v??n có màu xanh nh?t ??p ??.)

  5/ Midnight blue là màu gì?

  Midnight blue là tông màu xanh ??m nh?t trong các tông màu xanh d??ng, g?n gi?ng nh? màu ?en trong ?êm t?i. ?ây là m?t màu ??y bí ?n, l?ch lãm và sành ?i?u.

  Trong ti?ng Vi?t, midnight blue có th? d?ch là màu xanh bóng ?êm, xanh than, xanh ?en, ho?c xanh tím…

  Ví d?:

  The sky was a deep shade of midnight blue as the sun set.

  (B?u tr?i có màu xanh ?en nh?t là ?êm mu?n khi m?t tr?i l?n.)

  His car was painted a sleek shade of midnight blue.

  (Chi?c xe h?i c?a anh ta ???c s?n màu xanh than l?ch lãm.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua blue là màu gì kèm theo các bi?n th? anh em c?a màu blue.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *