C? nhân ti?ng Anh là gì? 5 t? liên quan mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang h?c ?H và mu?n bi?t h?c xong thì b?ng c?a mình trong ti?ng Anh vi?t nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u c? nhân ti?ng Anh là gì trong bài vi?t sau nhé!

  C? nhân ti?ng Anh là gì?

  B?ng c? nhân là m?t lo?i b?ng c?p ???c c?p cho ng??i h?c t?p t?i tr??ng ??i h?c sau khi hoàn thành ch??ng trình ?ào t?o trong 4 n?m v?i s? tín ch? ?? qui ??nh.

  ?ây là b?ng c?p c? b?n và quan tr?ng nh?t cho ng??i h?c ? các tr??ng ??i h?c.

  B?ng c? nhân trong ti?ng Anh ???c g?i là Bachelor’s degree ho?c Baccalaureate degree và th??ng ???c vi?t t?t là BA (Bachelor of Arts) ho?c BS (Bachelor of Science) tùy vào ch??ng trình ?ào t?o.

  C? nhân ti?ng Anh là gì
  C? nhân ti?ng Anh là gì?

  Xem thêm: ?i?u d??ng ti?ng Anh là gì?

  Ngoài ra, còn có các lo?i b?ng c? nhân khác nh?:

  • Bachelor of Business Administration (BBA) cho các ch??ng trình kinh doanh
  • Bachelor of Education (BEd) cho giáo d?c
  • Bachelor of Engineering (BEng) cho k? thu?t
  • Bachelor of Fine Arts (BFA) cho ngh? thu?t

  M?t s? t? liên quan ??n c? nhân ti?ng Anh là gì

  B?ng c? nhân ti?ng Anh là gì?

  Bachelor

  Áo c? nhân ti?ng Anh là gì?

  Bachelor’s gown ho?c Bachelor’s robe

  M? c? nhân ti?ng Anh là gì?

  Bachelor’s cap ho?c Bachelor’s hat

  Tân c? nhân ti?ng Anh là gì?

  Bachelor’s degree holder ho?c Recent Bachelor’s graduate

  C? nhân lu?t ti?ng Anh là gì?

  Bachelor of Laws ho?c vi?t t?t là LLB (Law Bachelor’s degree)

  B?ng c? nhân lo?i gi?i Ti?ng Anh là gì?

  Trong ti?ng Anh, b?ng c? nhân lo?i gi?i là distinction bachelor’s degree / Bachelor’s degree with distinction ho?c Bachelor’s degree with honors (first class)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c? nhân ti?ng Anh là gì và m?t s? t? liên quan.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *