C?u trúc not only but also: Cách dùng chi ti?t t? A – Z

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c cách dùng c?u trúc not only but also v?i tính t? hay ??o ng? nh? th? nào? ?ây là m?t c?u trúc r?t hay và h?u ích trong ti?ng Anh, giúp b?n nói và vi?t m?t cách ?a d?ng và phong phú h?n. Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  C?u trúc not only but also là gì?

  C?u trúc not only but also có ngh?a là “không ch?…mà còn…“, dùng ?? li?t kê hai hay nhi?u s? v?t, s? vi?c, tính ch?t hay hành ??ng mà chúng ta mu?n nh?n m?nh.

  C?u trúc này th??ng ???c dùng ?? di?n t? s? ng?c nhiên, thán ph?c hay khen ng?i c?a ng??i nói.

  C?u trúc not only but also
  C?u trúc not only but also

  Ví d?:

  She is not only beautiful but also smart.

  (Cô ?y không ch? xinh ??p mà còn thông minh.)

  He can not only speak English but also French and Spanish.

  (Anh ?y không ch? nói ???c ti?ng Anh mà còn ti?ng Pháp và ti?ng Tây Ban Nha.)

  They not only cleaned the house but also cooked a delicious meal.

  (H? không ch? d?n d?p nhà c?a mà còn n?u m?t b?a ?n ngon.)

  Cách dùng c?u trúc not only but also

  C?u trúc not only but also có th? dùng v?i nhi?u lo?i t? khác nhau, nh? danh t?, ??ng t?, tính t?, tr?ng t? hay m?nh ??.

  Tùy vào lo?i t? mà chúng ta s? d?ng, c?u trúc này có th? có nh?ng bi?n th? khác nhau.

  D??i ?ây là m?t s? cách dùng ph? bi?n c?a c?u trúc not only but also.

  C?u trúc not only but also v?i danh t?

  Khi dùng c?u trúc not only but also v?i danh t?, chúng ta th??ng ??t not only sau ??ng t? to be ho?c tr? ??ng t?, và ??t but also tr??c danh t? th? hai.

  Ví d?:

  She is not only a teacher but also a writer.

  (Cô ?y không ch? là giáo viên mà còn là nhà v?n.)

  He has not only a car but also a motorbike.

  (Anh ?y không ch? có ô tô mà còn xe máy.)

  They are not only friends but also colleagues.

  (H? không ch? là b?n bè mà còn là ??ng nghi?p.)

  C?u trúc not only but also v?i ??ng t?

  Khi dùng c?u trúc not only but also v?i ??ng t?, chúng ta có hai cách:

  • ??t not only và but also tr??c hai ??ng t?.
  • ??t not only sau ??ng t? to be ho?c tr? ??ng t?, và ??t but also sau ??ng t? chính.

  Ví d?:

  She not only sings but also dances very well.

  (Cô ?y không ch? hát mà còn nh?y r?t gi?i.)

  He can not only play the piano but also the guitar.

  (Anh ?y không ch? ch?i ???c piano mà còn guitar.)

  They are not only studying but also working part-time.

  (H? không ch? h?c mà còn làm thêm.)

  Xem thêm: ??ng t? trong ti?ng Anh: T?t t?n t?t t? A – Z

  C?u trúc not only but also v?i tính t?

  Khi dùng c?u trúc not only but also v?i tính t?, chúng ta th??ng ??t not only sau ??ng t? to be ho?c ??ng t? tr?, và ??t but also tr??c tính t? th? hai.

  Ví d?:

  She is not only beautiful but also smart.

  (Cô ?y không ch? xinh ??p mà còn thông minh.)

  He is not only tall but also handsome.

  (Anh ?y không ch? cao mà còn ??p trai.)

  They are not only happy but also grateful.

  (H? không ch? h?nh phúc mà còn bi?t ?n.)

  C?u trúc not only but also v?i tr?ng t?

  Khi dùng c?u trúc not only but also v?i tr?ng t?, chúng ta th??ng ??t not onlybut also tr??c hai tr?ng t?.

  Ví d?:

  She not only speaks English fluently but also writes it correctly.

  (Cô ?y không ch? nói ti?ng Anh l?u loát mà còn vi?t ?úng.)

  He not only works hard but also smart.

  (Anh ?y không ch? làm vi?c ch?m ch? mà còn làm vi?c thông minh.)

  They not only arrived early but also prepared everything.

  (H? không ch? ??n s?m mà còn chu?n b? m?i th?.)

  C?u trúc not only but also v?i m?nh ??

  Khi dùng c?u trúc not only but also v?i m?nh ??, chúng ta th??ng ??t not onlybut also tr??c hai m?nh ??.

  Ví d?:

  She not only loves him but also supports him in everything.

  (Cô ?y không ch? yêu anh ?y mà còn ?ng h? anh ?y trong m?i vi?c.)

  He not only apologized to me but also promised to change.

  (Anh ?y không ch? xin l?i tôi mà còn h?a s? thay ??i.)

  They not only invited us to their wedding but also paid for our flight tickets.

  (H? không ch? m?i chúng tôi ??n ?ám c??i c?a h? mà còn tr? ti?n vé máy bay cho chúng tôi.)

  C?u trúc not only but also v?i ??o ng?

  M?t ?i?m ng? pháp quan tr?ng khi dùng c?u trúc not only but also là khi chúng ta mu?n nh?n m?nh ph?n sau but also, chúng ta có th? dùng ??o ng?, t?c là ??t tr? ??ng t? ho?c to be tr??c ch? ng?.

  Ví d?:

  Not only does she sing well, but she also dances beautifully.

  (Cô ?y không ch? hát hay, mà còn nh?y gi?i.)

  Not only is he rich, but he is also generous.

  (Anh ?y không ch? giàu có, mà còn r?ng l??ng.)

  Not only did they win the game, but they also broke the record.

  (H? không ch? th?ng tr?n, mà còn phá k? l?c.)

  L?u ý: Khi dùng ??o ng?, chúng ta không nên dùng can ho?c will vì chúng ?ã bao g?m ý ngh?a c?a tr? ??ng t?.

  Ví d?:

  Not only can he speak three languages, but he can also play three instruments.

  -> Sai

  Not only does he speak three languages, but he can also play three instruments.

  -> ?úng

  C?u trúc not only + S1 but also S2

  M?t bi?n th? khác c?a c?u trúc not only but also là khi chúng ta mu?n li?t kê hai ch? ng? khác nhau.

  Trong tr??ng h?p này, chúng ta có th? dùng c?u trúc not only + S1 but also S2, t?c là ??t not onlybut also tr??c hai ch? ng?.

  Ví d?:

  Not only John but also Mary likes pizza.

  (Không ch? John mà Mary c?ng thích pizza.)

  Not only the students but also the teacher was late.

  (Không ch? h?c sinh mà giáo viên c?ng mu?n.)

  Not only my parents but also my brother is coming to visit me.

  (Không ch? b? m? mà anh trai c?ng ??n th?m tôi.)

  C?u trúc not only…but also s? ít hay s? nhi?u?

  M?t v?n ?? th??ng g?p khi dùng c?u trúc not only but also là chúng ta nên dùng ??ng t? s? ít hay s? nhi?u khi có hai ch? ng? khác nhau.

  Nguyên t?c chung là chúng ta nên chia ??ng t? theo ch? ng? g?n nó nh?t.

  Ví d?:

  Not only the students but also the teacher was late.

  -> ??ng t? was theo ch? ng? the teacher, s? ít.

  Not only the teacher but also the students were late.

  -> ??ng t? were theo ch? ng? the students, s? nhi?u.

  Not only he but also I am going to the party.

  -> ??ng t? am theo ch? ng? I, s? ít.

  C?u trúc not only but as well là gì?

  M?t c?u trúc t??ng t? v?i not only but alsonot only but as well, có ngh?a là “không ch?…mà c?ng…“.

  C?u trúc này có cách dùng gi?ng nh? not only but also, nh?ng có m?t s? khác bi?t:

  • Not only but as well th??ng ???c dùng trong v?n nói h?n là v?n vi?t.
  • Not only but as well th??ng không dùng v?i ??o ng?.
  • Not only but as well th??ng không dùng v?i danh t?.

  Ví d?:

  She not only sings well, but as well dances beautifully.

  (Cô ?y không ch? hát hay, mà c?ng nh?y ??p.)

  He not only apologized to me, but as well promised to change.

  (Anh ?y không ch? xin l?i tôi mà c?ng h?a s? thay ??i.)

  They not only invited us to their wedding, but as well paid for our flight tickets.

  (H? không ch? m?i chúng tôi ??n ?ám c??i c?a h?, mà c?ng tr? ti?n vé máy bay cho chúng tôi.)

  Xem thêm: As well as là gì: C?u trúc & cách dùng chi ti?t

  Nh?ng c?u trúc t??ng t? not only but also

  Ngoài c?u trúc not only but also, chúng ta còn có th? dùng nh?ng c?u trúc khác ?? di?n t? ý ngh?a “không ch?…mà còn…“, nh?:

  • Both…and…: C?…và…
  • As well as: C?ng nh?
  • In addition to: Ngoài ra
  • Along with: Cùng v?i
  • Together with: Cùng v?i

  Ví d?:

  She is both beautiful and smart.

  (Cô ?y có c? xinh ??p và thông minh.)

  He can speak English as well as French and Spanish.

  (Anh ?y có th? nói ti?ng Anh c?ng nh? ti?ng Pháp và ti?ng Tây Ban Nha.)

  They cleaned the house in addition to cooking a delicious meal.

  (H? d?n d?p nhà c?a ngoài ra còn n?u m?t b?a ?n ngon.)

  She sings along with dancing very well.

  (Cô ?y hát cùng v?i nh?y r?t gi?i.)

  He apologized to me together with promising to change.

  (Anh ?y xin l?i tôi cùng v?i h?a s? thay ??i.)

  Bài t?p s? d?ng c?u trúc not only but also

  Bài t?p 1:

  Chia ??ng t? ?úng.

  1. She not only (speak) English but also French and Spanish.
  2. He (be) not only a teacher but also a writer.
  3. They not only (clean) the house but also cooked a delicious meal.
  4. Not only (do/does) he speak three languages, but he can also play three instruments.
  5. Not only (be) she beautiful, but she is also smart.
  6. He (have) not only a car but also a motorbike.
  7. Not only the students but also the teacher (was/were) late.
  8. She not only (sing) well, but she also (dance) beautifully.
  9. They are not only (study) but also working part-time.
  10. Not only my parents but also my brother (be) coming to visit me.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. She not only speaks English but also French and Spanish.
  2. He is not only a teacher but also a writer.
  3. They not only cleaned the house but also cooked a delicious meal.
  4. Not only does he speak three languages, but he can also play three instruments.
  5. Not only is she beautiful, but she is also smart.
  6. He has not only a car but also a motorbike.
  7. Not only the students but also the teacher was late.
  8. She not only sings well, but she also dances beautifully.
  9. They are not only studying but also working part-time.
  10. Not only my parents but also my brother is coming to visit me.

  T?ng k?t c?u trúc not only but also

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?u trúc not only but also trong ti?ng Anh là gì, cách s? d?ng c?u trúc này v?i tính t? và ??o ng? nh? th? nào cùng m?t s? c?u trúc t??ng t? nh? là not only but as well

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *