Put off là gì? Kèm ví d? minh ho? 2024

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng mình tìm hi?u put off là gì, put someone off là gì trong bài vi?t này nhé!

  Put someone off

  • Hu? m?t cu?c g?p ho?c m?t cu?c h?n mà b?n ?ã s?p x?p v?i ai ?ó.

  She put him off with the excuse that she had too much work to do.

  (Cô ?y g?t anh ta ra v?i lý do có quá nhi?u vi?c ph?i làm.)

  • Làm cho m?t ai ?ó không thích ho?c không tin t??ng m?t ng??i ho?c v?t nào ?ó khác.

  She’s very smart but her manner does tend to put people off.

  (Cô ?y r?t thông minh nh?ng cách c? x? c?a cô ?y có xu h??ng khi?n m?i ng??i th?t v?ng.)

  • Làm phi?n m?t ai ?ó khi h? ?ang c? g?ng t?p trung

  Don’t put me off when I’m trying to concentrate.

  (??ng có mà làm phi?n tôi khi tôi ?ang c? g?ng t?p trung ch?.)

  Put off là gì trong put something off

  Put something off có ngh?a là trì hoãn, thay ??i m?t vi?c nào ?ó sang m?t th?i gian khác.

  We’ve had to put off our wedding until September.

  (Chúng tôi ?ã ph?i hoãn ?ám c??i c?a mình cho ??n tháng Chín.)

  Put off là gì
  Put off là gì: Trì hoãn, thay ??i

  Put off doing sth: Sau put off là m?t ??ng t? thêm -ing.

  He keeps putting off going to the dentist.

  (Anh ?y c? trì hoãn vi?c ?i g?p nha s?.)

  Xem thêm: Các t? n?i trong Ti?ng Anh: 10 t? ph? bi?n kèm cách dùng

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua put off là gì, sau put off là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *