Sau after là gì: 4 thì + 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c sau after là gì, sau after dùng thì gì, có ph?i ch? là thì quá kh? hoàn thành hay không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  C?u trúc after + Ving

  C?u trúc after + Ving có ngh?a là sau khi làm gì.

  Chúng ta dùng c?u trúc này ?? nói v? m?t hành ??ng x?y ra sau m?t hành ??ng khác trong quá kh?.

  Ví d?:

  After finishing his homework, he watched TV.

  (Sau khi hoàn thành bài t?p, anh ?y xem TV.)

  She went to bed after reading a book.

  (Cô ?y ?i ng? sau khi ??c sách.)

  They had a party after passing the exam.

  (H? t? ch?c ti?c sau khi v??t qua k? thi.)

  Tuy nhiên trong m?t s? tr??ng h?p b?n c?ng có th? b? Ving mà v?n gi? nguyên ý ngh?a.

  Sau after là gì
  Sau after là gì?

  Ví d?:

  After having lunch, we went to the park.

  (Sau khi ?n tr?a, chúng tôi ?i công viên.)

  We went to the park after lunch.

  (Chúng tôi ?i công viên sau b?a tr?a.)

  C?u trúc after + quá kh? hoàn thành + quá kh? ??n

  C?u trúc after + quá kh? hoàn thành + quá kh? ??n có ngh?a là sau khi ?ã làm gì thì ?ã làm gì ti?p.

  Quá kh? hoàn thành ? ?ây là d?ng c?a ??ng t? có had + Ved (quá kh? phân t?).

  Chúng ta dùng c?u trúc này ?? nói v? m?t hành ??ng x?y ra và k?t thúc tr??c m?t hành ??ng khác trong quá kh?.

  Ví d?:

  After he had finished his homework, he watched TV.

  (Sau khi anh ?y hoàn thành xong bài t?p, anh ?y ?ã xem TV.)

  She went to bed after she had read a book.

  (Cô ?y ?ã ?i ng? sau khi ??c sách.)

  They had a party after they had passed the exam.

  (H? ?ã t? ch?c ti?c sau khi ?ã thi ??.)

  Chúng ta th??ng dùng c?u trúc này ?? nh?n m?nh th? t? c?a các hành ??ng trong quá kh?, ho?c khi có s? trái ng??c gi?a k? v?ng và th?c t?.

  Ví d?:

  After he had finished his homework, he didn’t watch TV. He went to bed.

  (Sau khi anh ?y ?ã hoàn thành bài t?p, anh ?y không xem TV. Anh ?y ?i ng?.)

  She didn’t go to bed after she had read a book. She stayed up all night.

  (Cô ?y không ?i ng? sau khi ?ã ??c sách. Cô ?y th?c su?t ?êm.)

  Ngoài ra, b?n c?ng có th? dùng c?u trúc after + Ving ?? thay th? cho c?u trúc after + quá kh? hoàn thành + quá kh? ??n n?u không mu?n nh?n m?nh th? t? c?a các hành ??ng trong quá kh?.

  Ví d?:

  After finishing his homework, he watched TV.

  (Sau khi hoàn thành bài t?p, anh ?y xem TV.)

  After reading a book, she went to bed.

  (Sau khi ??c sách, cô ?y ?i ng?.)

  C?u trúc after + quá kh? ??n + hi?n t?i ??n

  C?u trúc after + quá kh? ??n + hi?n t?i ??n có ngh?a là sau khi ?ã làm gì thì hi?n t?i làm gì.

  Quá kh? ??n ? ?ây là d?ng c?a ??ng t? có Ved. Hi?n t?i ??n ? ?ây là d?ng c?a ??ng t? có V ho?c Vs/es.

  Chúng ta dùng c?u trúc này ?? nói v? m?t hành ??ng x?y ra trong quá kh? và m?t hành ??ng x?y ra trong hi?n t?i và m?i liên h? gi?a chúng.

  Ví d?:

  After I graduated from university, I work as a teacher.

  (Sau khi tôi t?t nghi?p ??i h?c, tôi làm giáo viên.)

  She is tired after she ran for an hour.

  (Cô ?y m?t m?i sau khi cô ?y ch?y b? m?t ti?ng.)

  Chúng ta th??ng dùng c?u trúc này ?? nói v? nh?ng hành ??ng x?y ra g?n ?ây trong quá kh? và có ?nh h??ng ??n hi?n t?i.

  N?u b?n mu?n nói v? nh?ng hành ??ng x?y ra xa trong quá kh? và không liên quan ??n hi?n t?i, b?n nên dùng c?u trúc after + quá kh? hoàn thành + quá kh? ??n ho?c after + Ving.

  Ví d?:

  After I graduated from university, I worked as a teacher

  C?u trúc after + quá kh? ??n + quá kh? ??n

  C?u trúc after + quá kh? ??n + quá kh? ??n có ngh?a là sau khi ?ã làm gì thì ?ã làm gì ti?p theo.

  Chúng ta dùng c?u trúc này ?? nói v? hai hành ??ng x?y ra liên ti?p trong quá kh?.

  Ví d?:

  After he finished his homework, he watched TV.

  (Sau khi anh ?y hoàn thành bài t?p, anh ?y ?ã xem TV.)

  She went to bed after she read a book.

  (Cô ?y ?ã ?i ng? sau khi ??c sách.)

  They had a party after they passed the exam.

  (H? ?ã t? ch?c ti?c sau khi v??t qua k? thi.)

  Chúng ta th??ng dùng c?u trúc này ?? nói v? nh?ng hành ??ng x?y ra trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh trong quá kh? và không nh?t thi?t ph?i nh?n m?nh th? t? c?a chúng.

  N?u b?n mu?n nh?n m?nh th? t? c?a các hành ??ng trong quá kh?, b?n nên dùng c?u trúc after + quá kh? hoàn thành + quá kh? ??n ho?c after + Ving.

  Ví d?:

  After he had finished his homework, he watched TV.

  (Sau khi anh ?y ?ã hoàn thành bài t?p, anh ?y ?ã xem TV.)

  After finishing his homework, he watched TV.

  (Sau khi hoàn thành bài t?p, anh ?y xem TV.)

  C?u trúc after + hi?n t?i ??n / hi?n t?i hoàn thành + t??ng lai ??n

  C?u trúc after + hi?n t?i ??n / hi?n t?i hoàn thành + t??ng lai ??n có ngh?a là sau khi làm gì thì s? làm gì.

  Hi?n t?i ??n ? ?ây là d?ng c?a ??ng t? có V ho?c Vs/es. Hi?n t?i hoàn thành ? ?ây là d?ng c?a ??ng t? có have/has + Ved. T??ng lai ??n ? ?ây là d?ng c?a ??ng t? có will + V.

  Chúng ta dùng c?u trúc này ?? nói v? m?t hành ??ng x?y ra và k?t thúc trong hi?n t?i ho?c trong quá kh? g?n và m?t hành ??ng s? x?y ra trong t??ng lai và m?i liên h? gi?a chúng.

  Ví d?:

  After I finish this blog post, I will go to sleep.

  (Sau khi tôi vi?t xong bài blog này, tôi s? ?i ng?.)

  He will feel happy after he sees his family.

  (Anh ?y s? c?m th?y h?nh phúc sau khi anh ?y g?p gia ?ình.)

  She will be tired after she runs for an hour.

  (Cô ?y s? m?t m?i sau khi cô ?y ch?y b? m?t ti?ng.)

  Chúng ta th??ng dùng c?u trúc này ?? nói v? nh?ng hành ??ng x?y ra trong hi?n t?i ho?c trong quá kh? g?n và có ?nh h??ng ??n t??ng lai.

  N?u b?n mu?n nói v? nh?ng hành ??ng x?y ra trong quá kh? xa và không liên quan ??n t??ng lai, b?n nên dùng c?u trúc after + quá kh? hoàn thành + quá kh? ??n ho?c after + Ving.

  Ví d?:

  After I had finished this blog post, I went to sleep.

  (Sau khi tôi ?ã vi?t xong bài blog này, tôi ?ã ?i ng?.)

  After finishing this blog post, I went to sleep.

  (Sau khi vi?t xong bài blog này, tôi ?i ng?.)

  C?m ??ng t? v?i after

  Ngoài cách dùng làm gi?i t?, after còn có th? k?t h?p v?i m?t s? ??ng t? khác ?? t?o thành nh?ng c?m ??ng t? (phrasal verbs) có ngh?a riêng. Sau ?ây là m?t s? c?m ??ng t? ph? bi?n v?i after:

  • Look after: ch?m sóc, trông nom
  • Go after: theo ?u?i, s?n ?u?i
  • Take after: gi?ng, th?a h??ng
  • Run after: ch?y theo, ?u?i theo
  • Ask after: h?i th?m
  • Come after: ??n sau, k? ti?p

  Ví d?:

  She looks after her sick mother.

  (Cô ?y ch?m sóc m? b? ?m.)

  He goes after his dream of becoming a singer.

  (Anh ?y theo ?u?i ??c m? tr? thành ca s?.)

  He takes after his father in appearance.

  (Anh ?y gi?ng b? v? ngo?i hình.)

  Xem thêm: Take after là gì: 2 ý ngh?a c?a take after sb trong ti?ng Anh

  The dog runs after the cat.

  (Con chó ch?y theo con mèo.)

  He asked after your health.

  (Anh ?y h?i th?m s?c kh?e c?a b?n.)

  January comes after December.

  (Tháng M?t ??n sau tháng M??i Hai.)

  Bài t?p sau after là gì

  Bài t?p 1:

  Vi?t l?i câu s? d?ng c?u trúc sau after là gì ? trên.

  1. She finished her work and then went home.
  2. They had completed the project, and then they celebrated their success.
  3. He visited his grandparents, and now he is telling us about the visit.
  4. She saw the movie, and then she went to bed.
  5. I will finish my homework, and then I will meet you at the café.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. After finishing her work, she went home.
  2. After they had completed the project, they celebrated their success.
  3. After he visited his grandparents, he is now telling us about the visit.
  4. After she saw the movie, she went to bed.
  5. After I finish my homework, I will meet you at the café.

  T?ng k?t sau after là gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua sau after là gì, sau after dùng thì gì, có ph?i ch? là thì quá kh? hoàn thành hay không.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *