Take after là gì: 2 ý ngh?a c?a take after sb trong ti?ng Anh

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c take after là gì, take after sb là gì, take after ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào, take after và look after khác nhau nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé!

  Take after là gì?

  Trong ti?ng Anh thì take after là m?t c?m ??ng t? (phrasal verb) có ngh?a là gi?ng ai ?ó v? ngo?i hình, tính cách, thói quen, hay s? thích.

  Take after th??ng ???c dùng ?? nói v? s? gi?ng nhau gi?a các thành viên trong gia ?ình, nh? cha m? và con cái, anh ch? em ru?t, hay ông bà và cháu.

  Take after c?ng có th? ???c dùng ?? nói v? s? gi?ng nhau gi?a ng??i và v?t, nh? con v?t và ch? c?a nó, hay s?n ph?m và th??ng hi?u c?a nó.

  Take after sb là gì?

  Take after sb là cách dùng ph? bi?n nh?t c?a take after. Khi dùng take after sb, chúng ta ph?i ch? rõ ai là ng??i mà ai ?ó gi?ng. Ng??i mà ai ?ó gi?ng ???c ??t sau take after.

  Take after là gì
  Take after là gì?

  Ví d?:

  She takes after her mother.

  (Cô ?y gi?ng m? c?a cô ?y.)

  He doesn’t take after his father at all.

  (Anh ?y không gi?ng b? c?a anh ?y chút nào.)

  The dog takes after its owner.

  (Con chó gi?ng ch? c?a nó.)

  Xem thêm: Take over là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Tuy nhiên, trong ti?ng Anh-M? th??ng ngày thì c?m t? take after này còn có ngh?a là ch?y theo ai ?ó m?t cách nhanh chóng.

  Ví d?:

  She saw the thief running away and decided to take after him to catch him.

  (Cô ?y nhìn th?y tên tr?m ch?y tr?n và quy?t ??nh ?u?i theo ?? b?t anh ta.)

  The dog took after the squirrel as soon as it darted up the tree.

  (Con chó ?u?i theo con sóc ngay khi nó leo lên cây.)

  Take after là gì
  Take after là gì: take after sb là gì?

  The kids love to take after their father when he goes jogging in the park.

  (L? tr? thích ch?y ba chúng khi anh ta ch?y b? trong công viên.)

  Take after ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào?

  Take after có m?t s? t? ??ng ngh?a trong ti?ng Anh, nh?:

  • Resemble: Gi?ng v? ngo?i hình.
  • Inherit: Th?a h??ng v? tính cách, thói quen, hay s? thích.
  • Follow: B?t ch??c hay noi theo ai ?ó.

  Ví d?:

  She resembles her mother a lot.

  (Cô ?y gi?ng m? c?a cô ?y r?t nhi?u.)

  He inherited his father’s love for music.

  (Anh ?y th?a h??ng tình yêu âm nh?c c?a b? anh ?y.)

  She follows her sister’s footsteps in becoming a doctor.

  (Cô ?y b?t ch??c theo b??c chân c?a ch? gái mình ?? tr? thành bác s?.)

  So sánh take after và look after

  Take afterlook after là hai c?m ??ng t? có âm thanh khá gi?ng nhau, nh?ng ý ngh?a hoàn toàn khác bi?t.

  Take after có ngh?a là gi?ng ai ?ó, nh? ?ã gi?i thích ? trên. Look after có ngh?a là ch?m sóc hay trông nom ai ?ó hay cái gì ?ó.

  Ví d?:

  She takes after her grandmother in appearance and personality.

  (Cô ?y gi?ng bà c?a cô ?y v? ngo?i hình và tính cách.)

  She looks after her grandmother who is sick.

  (Cô ?y ch?m sóc bà c?a cô ?y b? ?m.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua take after là gì, take after sb là gì, take after ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào, take after và look after khác nhau nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *