Tr??ng Trung h?c C? s? Ti?ng Anh là gì 2022?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng NEXT Speak tìm hi?u c?m t? Tr??ng Trung h?c C? s? Ti?ng Anh là gì qua bài vi?t sau nhé!

  Tr??ng Trung h?c C? s? Ti?ng Anh là gì?

  Tr??ng Trung h?c C? s? Ti?ng Anh là gì
  Tr??ng Trung h?c C? s? Ti?ng Anh ngh?a là gì?

  Trong Ti?ng Anh thì tr??ng Trung h?c C? s? có ngh?a là secondary school.

  secondary school pupils

  (h?c sinh c?p 2)

  She was a secondary school teacher.

  (Cô ?y t?ng là m?t giáo viên c?p hai.)

  Tuy nhiên ? M? thì h? th??ng dùng t? middle school ho?c junior high school h?n.

  Xem thêm: Giáo viên ch? nhi?m Ti?ng Anh là gì?

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?m t? tr??ng Trung h?c C? s? Ti?ng Anh là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *