12 tháng Ti?ng Anh vi?t t?t 2023

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng NEXT Speak tìm hi?u 12 tháng Ti?ng Anh vi?t t?t là gì qua bài vi?t sau nhé!

  12 tháng Ti?ng Anh vi?t t?t

  Sau ?ây là b?ng các tháng Ti?ng Anh vi?t t?t. B?n l?u ý là sau m?i t? vi?t t?t s? có d?u ch?m n?a nha.

  Tháng Ti?ng Vi?tTháng Ti?ng AnhTháng Ti?ng Anh vi?t t?t
  Tháng 1JanuaryJan.
  Tháng 2FebruaryFeb.
  Tháng 3MarchMar.
  Tháng 4AprilApr.
  Tháng 5MayMay.
  Tháng 6JuneJun.
  Tháng 7JulyJul.
  Tháng 8AugustAug.
  Tháng 9SeptemberSept.
  Tháng 10OctoberOct.
  Tháng 11NovemberNov.
  Tháng 12DecemberDec.
  12 tháng Ti?ng Anh vi?t t?t

  Ngu?n g?c 12 tháng trong Ti?ng Anh

  Tháng 1 ti?ng Anh: January

  Tháng 1 ???c ??t theo tên c?a v? th?n La Mã Janus. Ông ta có hai khuôn m?t ?? có th? nhìn th?y quá kh? và t??ng lai. Ông c?ng là v? th?n c?a nh?ng cánh c?ng.

  Tháng 2 ti?ng Anh: February

  Tháng 2 ???c ??t tên theo m?t l? h?i “thanh t?y” c?a ng??i La Mã c? ??i có tên là Februa.

  Tháng 3 ti?ng Anh: March

  Tháng 3 ???c ??t theo tên c?a Mars, v? th?n chi?n tranh c?a ng??i La Mã. L?ch La Mã ban ??u b?t ??u vào tháng 3. Tháng 1 và tháng 2 ???c thêm vào sau m?t cu?c c?i cách l?ch.

  Tháng 4 ti?ng Anh: April

  Trong ti?ng Latinh t? aperire có ngh?a là “m? ra” (gi?ng nh? hoa n? vào mùa xuân). Ng??i La Mã g?i tháng này là Aprilis.

  Tháng 5 ti?ng Anh: May

  Tháng 5 ???c ??t theo tên c?a n? th?n Hy L?p Maia.

  Tháng 6 ti?ng Anh: June

  Tháng 6 ???c ??t theo tên c?a n? th?n La Mã Juno – v? th?n k?t hôn và sinh con, ??ng th?i là v? c?a th?n Jupiter, vua c?a các v? th?n.

  Tháng 7 ti?ng Anh: July & Tháng 8 ti?ng Anh: August

  Tháng 7 và tháng 8 ???c ??t theo tên c?a hai nhân v?t l?n c?a th? gi?i La Mã c? ??i là Julius Caesar và hoàng ?? ??u tiên c?a La Mã, Augustus.

  Tháng 9 ti?ng Anh: September

  Tháng 9 b?t ngu?n t? ch? septem trong ti?ng Latin có ngh?a là “b?y” , ngh?a là tháng th? 7 trong n?m trong l?ch 10 tháng c?a ng??i La Mã.

  Xem thêm: Tháng 9 Ti?ng Anh là gì?

  Tháng 10 ti?ng Anh: October

  Tháng 10 b?t ngu?n t? ch? octo có ngh?a là “tám” trong ti?ng Latin

  Tháng 11 ti?ng Anh: November

  Tháng 11 b?t ngu?n t? ch? novem có ngh?a là “chín” trong ti?ng Latin

  Tháng 12 ti?ng Anh: December

  Tháng 12 b?t ngu?n t? ch? decem, có ngh?a là “m??i” trong ti?ng Latin

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua 12 tháng Ti?ng Anh vi?t t?t là gì.

  Chúc b?n thành công nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *