Would you like + gì: 3 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c would you like + gì, would you like + V gì, would you like Ving hay to V thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  B?n có mu?n h?c cách s? d?ng c?u trúc would you like + gì trong ti?ng Anh không? N?u có, b?n ?ã ??n ?úng n?i r?i!

  Trong bài vi?t này, chúng ta s? ?i qua 3 c?u trúc mà b?n c?n bi?t khi dùng would you like + gì trong ti?ng Anh.

  B?n s? hi?u ???c ý ngh?a, cách dùng và cách tr? l?i cho câu h?i would you like + gì.

  B?n c?ng s? bi?t ???c s? khác bi?t gi?a would you likedo you like, would you likewould you mind.

  Hãy cùng b?t ??u nhé!

  Would you like là gì?

  Would you like là m?t c?u trúc ???c dùng ?? di?n ??t m?t l?i m?i, l?i ?? ngh? ho?c l?i yêu c?u m?t cách l?ch s? và nhã nh?n trong ti?ng Anh.

  Would you like + gì
  Would you like + gì?

  B?n có th? dùng would you like khi b?n mu?n:

  • M?i ai ?ó làm gì ho?c có gì

  Would you like a cup of coffee?

  (B?n có mu?n u?ng m?t ly cà phê không?)

  • ?? ngh? ai ?ó làm gì ho?c có gì

  Would you like me to help you with your homework?

  (B?n có mu?n tôi giúp b?n làm bài t?p không?)

  • Yêu c?u ai ?ó làm gì ho?c có gì

  Would you like to turn down the music, please?

  (B?n có th? vui lòng gi?m nh?c l?i ???c không?)

  C?u trúc would you like + gì

  B?n có th? dùng would you like v?i hai c?u trúc chính là:

  Would you like + danh t? (N): B?n dùng c?u trúc này khi b?n mu?n m?i, ?? ngh? ho?c yêu c?u ai ?ó có m?t v?t gì ?ó.

  Ví d?:

  Would you like a sandwich?

  (B?n có mu?n ?n m?t cái sandwich không?)

  Would you like a ticket to the concert?

  (B?n có mu?n có m?t vé ??n bu?i hòa nh?c không?)

  Would you like a refund?

  (B?n có mu?n hoàn ti?n không?)

  Would you like + to + ??ng t? nguyên m?u (to V): B?n dùng c?u trúc này khi b?n mu?n m?i, ?? ngh? ho?c yêu c?u ai ?ó làm m?t hành ??ng gì ?ó.

  Ví d?:

  Would you like to join us for dinner?

  (B?n có mu?n ?n t?i cùng chúng tôi không?)

  Would you like to see a movie tonight?

  (B?n có mu?n xem phim t?i nay không?)

  Would you like to speak to the manager?

  (B?n có mu?n nói chuy?n v?i qu?n lý không?)

  Cách tr? l?i cho câu h?i would you like + gì

  Khi b?n ???c h?i would you like + gì, b?n có th? tr? l?i theo hai cách chính là:

  • ??ng ý: B?n dùng Yes, I would ho?c Yes, please ?? bày t? s? ??ng ý m?t cách l?ch s?. B?n c?ng có th? l?p l?i ph?n sau c?a câu h?i ?? nh?n m?nh s? ??ng ý.

  Ví d?:

  A: Would you like a glass of water?

  (B?n có mu?n u?ng m?t ly n??c không?)

  B: Yes, I would. Thank you.

  (Vâng, tôi mu?n. C?m ?n b?n.)

  A: Would you like to go shopping with me?

  (B?n có mu?n ?i mua s?m v?i tôi không?)

  B: Yes, please. That sounds fun.

  (Vâng, xin vui lòng. Nghe th?t vui.)

  • T? ch?i: B?n dùng “No, I wouldn’t” ho?c “No, thank you” ?? bày t? s? t? ch?i m?t cách l?ch s?. B?n c?ng có th? gi?i thích lý do t?i sao b?n t? ch?i n?u b?n mu?n.

  Ví d?:

  A: Would you like a piece of cake?

  (B?n có mu?n ?n m?t mi?ng bánh không?)

  B: No, I wouldn’t. I’m on a diet.

  (Không, tôi không mu?n. Tôi ?ang ?n kiêng.)

  A: Would you like to play chess with me?

  (B?n có mu?n ch?i c? vua v?i tôi không?)

  B: No, thank you. I don’t know how to play chess.

  (Không, c?m ?n. Tôi không bi?t ch?i c? vua.)

  C?u trúc what would you like + to V / N

  Ngoài hai c?u trúc ?ã nêu ? trên, b?n c?ng có th? dùng what would you like ?? h?i ai ?ó mu?n làm gì ho?c có gì trong m?t tình hu?ng nào ?ó.

  B?n có th? dùng what would you like v?i hai c?u trúc sau:

  What would you like + to + ??ng t? nguyên m?u (to V): B?n dùng c?u trúc này khi b?n mu?n h?i ai ?ó mu?n làm gì trong m?t tình hu?ng nào ?ó.

  Ví d?:

  What would you like to do this weekend?

  (B?n mu?n làm gì vào cu?i tu?n này?)

  What would you like to learn next?

  (B?n mu?n h?c gì ti?p theo?)

  What would you like to say to your boss?

  (B?n mu?n nói gì v?i ông ch? c?a b?n?)

  What would you like + danh t? (N): B?n dùng c?u trúc này khi b?n mu?n h?i ai ?ó mu?n có gì trong m?t tình hu?ng nào ?ó.

  Ví d?:

  What would you like for breakfast?

  (B?n mu?n ?n gì vào b?a sáng?)

  What would you like for your birthday?

  (B?n mu?n có gì vào sinh nh?t c?a b?n?)

  What would you like for Christmas?

  (B?n mu?n có gì vào Giáng sinh?)

  Phân bi?t would you like và do you like

  Would you likedo you like là hai c?u trúc th??ng gây nh?m l?n cho ng??i h?c ti?ng Anh.

  Tuy nhiên, chúng có ý ngh?a và cách dùng khác nhau. B?n c?n phân bi?t ???c hai c?u trúc này ?? tránh sai sót khi giao ti?p.

  • Would you like ???c dùng ?? di?n ??t m?t l?i m?i, l?i ?? ngh? ho?c l?i yêu c?u m?t cách l?ch s? và nhã nh?n trong ti?ng Anh.

  B?n dùng would you like khi mu?n bi?t ai ?ó có mu?n làm gì ho?c có gì không.

  Ví d?:

  Would you like a cup of tea?

  (B?n có mu?n u?ng m?t tách trà không?)

  Would you like to go to the park with me?

  (B?n có mu?n ?i công viên v?i tôi không?)

  Would you like to borrow my book?

  (B?n có mu?n m??n sách c?a tôi không?)

  • Do you like ???c dùng ?? di?n ??t s? thích, quan ?i?m ho?c c?m xúc c?a ai ?ó v? m?t v?t, ng??i ho?c hành ??ng nào ?ó trong ti?ng Anh.

  B?n dùng do you like khi b?n mu?n bi?t ai ?ó thích hay không thích cái gì.

  Ví d?:

  Do you like coffee?

  (B?n thích cà phê không?)

  Do you like to read books?

  (B?n thích ??c sách không?)

  Do you like my new dress?

  (B?n thích chi?c váy m?i c?a tôi không?)

  Phân bi?t would you like và would you mind

  Would you likewould you mind c?ng là hai c?u trúc th??ng gây nh?m l?n cho ng??i h?c ti?ng Anh.

  Tuy nhiên, chúng c?ng có ý ngh?a và cách dùng khác nhau. B?n c?n phân bi?t ???c hai c?u trúc này ?? tránh sai sót khi giao ti?p.

  • Nh? ?ã nói ? trên, would you like ???c dùng ?? di?n ??t m?t l?i m?i, l?i ?? ngh? ho?c l?i yêu c?u m?t cách l?ch s? và nhã nh?n trong ti?ng Anh.

  B?n dùng would you like khi b?n mu?n bi?t ai ?ó có mu?n làm gì ho?c có gì không.

  Ví d?:

  Would you like some more rice?

  (B?n có mu?n thêm c?m không?)

  Would you like to open the window?

  (B?n có mu?n m? c?a s? không?)

  Would you like to take a break?

  (B?n có mu?n ngh? gi?i lao không?)

  • Would you mind ???c dùng ?? di?n ??t m?t l?i xin phép, l?i xin l?i ho?c l?i yêu c?u m?t cách l?ch s? và nhã nh?n trong ti?ng Anh.

  B?n dùng would you mind khi b?n mu?n bi?t ai ?ó có phi?n hay không khi b?n làm gì ho?c yêu c?u h? làm gì.

  Xem thêm: Would you mind + gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Ví d?:

  Would you mind if I use your phone?

  (B?n có phi?n n?u tôi dùng ?i?n tho?i c?a b?n không?)

  Would you mind closing the door?

  (B?n có phi?n ?óng c?a không?)

  Would you mind waiting for a few minutes?

  (B?n có phi?n ch? m?t vài phút không?)

  FAQ would you like + gì

  Trong ph?n này, chúng tôi s? tr? l?i cho b?n m?t s? câu h?i th??ng g?p v? c?u trúc would you like + gì trong ti?ng Anh.

  What would you like to drink ngh?a là gì?

  “What would you like to drink” ngh?a là “B?n mu?n u?ng gì”. ?ây là m?t câu h?i dùng ?? m?i ai ?ó u?ng m?t th? gì ?ó trong m?t tình hu?ng nào ?ó. Ví d?:
  What would you like to drink with your meal? (B?n mu?n u?ng gì v?i b?a ?n c?a b?n?)
  What would you like to drink after a long day? (B?n mu?n u?ng gì sau m?t ngày dài?)
  What would you like to drink, tea or coffee? (B?n mu?n u?ng gì, trà hay cà phê?)

  What would you like to eat là gì?

  “What would you like to eat” ngh?a là “B?n mu?n ?n gì”. ?ây là m?t câu h?i dùng ?? m?i ai ?ó ?n m?t th? gì ?ó trong m?t tình hu?ng nào ?ó. Ví d?:
  What would you like to eat for lunch? (B?n mu?n ?n gì vào b?a tr?a?)
  What would you like to eat, pizza or pasta? (B?n mu?n ?n gì, pizza hay pasta?)
  What would you like to eat, something sweet or something salty? (B?n mu?n ?n gì, cái ng?t hay cái m?n?)

  What would you like to be in the future ngh?a là gì?

  “What would you like to be in the future” ngh?a là “B?n mu?n tr? thành gì trong t??ng lai”. ?ây là m?t câu h?i dùng ?? h?i ai ?ó v? ??c m?, hoài bão ho?c m?c tiêu c?a h? trong t??ng lai. Ví d?:
  What would you like to be in the future, a doctor or a lawyer? (B?n mu?n tr? thành gì trong t??ng lai, bác s? hay lu?t s??)
  What would you like to be in the future, a teacher or a writer? (B?n mu?n tr? thành gì trong t??ng lai, giáo viên hay nhà v?n?)
  What would you like to be in the future, a singer or a dancer? (B?n mu?n tr? thành gì trong t??ng lai, ca s? hay v? công?)

  Would you like some milk ngh?a là gì?

  “Would you like some milk” ngh?a là “B?n có mu?n u?ng s?a không”. ?ây là m?t câu h?i dùng ?? m?i ai ?ó u?ng s?a. B?n có th? thay ??i t? “some” thành “a glass of”, “a cup of”, “a bottle of” ho?c “a carton of” ?? ch? l
  ??ng l??ng s?a mà b?n mu?n m?i. Ví d?:
  Would you like a glass of milk? (B?n có mu?n u?ng m?t ly s?a không?)
  Would you like a cup of milk? (B?n có mu?n u?ng m?t c?c s?a không?)
  Would you like a bottle of milk? (B?n có mu?n u?ng m?t chai s?a không?)
  Would you like a carton of milk? (B?n có mu?n u?ng m?t h?p s?a không?)

  Would you like some chicken ngh?a là gì?

  “Would you like some chicken” ngh?a là “B?n có mu?n ?n gà không”. ?ây là m?t câu h?i dùng ?? m?i ai ?ó ?n gà. B?n có th? thay ??i t? “some” thành “a piece of”, “a slice of”, “a wing of” ho?c “a leg of” ?? ch? l??ng gà mà b?n mu?n m?i. Ví d?:
  Would you like a piece of chicken? (B?n có mu?n ?n m?t mi?ng gà không?)
  Would you like a slice of chicken? (B?n có mu?n ?n m?t lát gà không?)
  Would you like a wing of chicken? (B?n có mu?n ?n m?t cánh gà không?)
  Would you like a leg of chicken? (B?n có mu?n ?n m?t ?ùi gà không?)

  How would you like to reinstall windows là gì?

  “How would you like to reinstall windows” ngh?a là “B?n mu?n cài l?i windows nh? th? nào”. ?ây là m?t câu h?i dùng ?? h?i ai ?ó v? cách th?c ho?c ph??ng pháp mà h? mu?n s? d?ng ?? cài l?i h? ?i?u hành windows trên máy tính c?a h?. Ví d?:
  How would you like to reinstall windows, from a CD or a USB? (B?n mu?n cài l?i windows t? ??a CD hay USB?)
  How would you like to reinstall windows, with or without keeping your files? (B?n mu?n cài l?i windows v?i hay không gi? l?i các t?p tin c?a b?n?)
  How would you like to reinstall windows, with the latest version or the previous version? (B?n mu?n cài l?i windows v?i phiên b?n m?i nh?t hay phiên b?n tr??c ?ó?)

  Bài t?p would you like + gì

  Sau khi ?ã hi?u rõ v? c?u trúc would you like + gì trong ti?ng Anh, b?n hãy th? làm bài t?p sau ?? ki?m tra ki?n th?c nhé!

  B?n hãy ch?n ?áp án ?úng cho m?i câu h?i và vi?t ra gi?y. Sau ?ó, b?n hãy so sánh v?i ?áp án mà mình ??a ra ? cu?i bài vi?t.

  Câu 1: B?n dùng c?u trúc nào ?? di?n ??t s? ??ng ý khi ???c h?i “Would you like some ice cream?”

  A. Yes, I do.
  B. Yes, I would.
  C. Yes, I mind.
  D. Yes, I can.

  Câu 2: B?n dùng c?u trúc nào ?? di?n ??t s? t? ch?i khi ???c h?i “Would you like to go to the zoo?”

  A. No, I don’t.
  B. No, I wouldn’t.
  C. No, I mind.
  D. No, I can’t.

  Câu 3: B?n dùng c?u trúc nào ?? h?i ai ?ó mu?n làm gì vào cu?i tu?n này?

  A. Do you like to do this weekend?
  B. What do you like to do this weekend?
  C. Would you like to do this weekend?
  D. What would you like to do this weekend?

  Câu 4: B?n dùng c?u trúc nào ?? h?i ai ?ó thích màu gì?

  A. Do you like what color?
  B. What do you like color?
  C. Would you like what color?
  D. What color do you like?

  Câu 5: B?n dùng c?u trúc nào ?? m?i ai ?ó u?ng n??c cam?

  A. Would you like some orange juice?
  B. Do you like some orange juice?
  C. What would you like some orange juice?
  D. How would you like some orange juice?

  Câu 6: B?n dùng c?u trúc nào ?? ?? ngh? ai ?ó m? c?a cho b?n?

  A. Would you like to open the door for me?
  B. Do you like to open the door for me?
  C. What would you like to open the door for me?
  D. How would you like to open the door for me?

  Câu 7: B?n dùng c?u trúc nào ?? yêu c?u ai ?ó t?t ?i?n tho?i khi vào r?p chi?u phim?

  A. Would you like to turn off your phone, please?
  B. Do you like to turn off your phone, please?
  C. What would you like to turn off your phone, please?
  D. How would you like to turn off your phone, please?

  Câu 8: B?n dùng c?u trúc nào ?? h?i ai ?ó mu?n có bánh kem vào sinh nh?t c?a h??

  A. Would you like a cake for your birthday?
  B. Do you like a cake for your birthday?
  C. What would you like a cake for your birthday?
  D. How would you like a cake for your birthday?

  Câu 9: B?n dùng c?u trúc nào ?? h?i ai ?ó mu?n xem phim gì t?i nay?

  A. Would you like to watch what movie tonight?
  B. Do you like to watch what movie tonight?
  C. What would you like to watch movie tonight?
  D. What movie would you like to watch tonight?

  Câu 10: B?n dùng c?u trúc nào ?? h?i ai ?ó có phi?n không khi b?n ng?i c?nh h??

  A. Would you like if I sit next to you?
  B. Do you like if I sit next to you?
  C. Would you mind if I sit next to you?
  D. How would you mind if I sit next to you?

  ?áp án:

  Câu 1: B

  ?? di?n ??t s? ??ng ý khi ???c h?i “Would you like some ice cream?”, b?n dùng c?u trúc “Yes, I would.” ho?c “Yes, please.”

  Câu 2: B

  ?? di?n ??t s? t? ch?i khi ???c h?i “Would you like to go to the zoo?”, b?n dùng c?u trúc “No, I wouldn’t.” ho?c “No, thank you.”

  Câu 3: D

  ?? h?i ai ?ó mu?n làm gì vào cu?i tu?n này, b?n dùng c?u trúc “What would you like to do this weekend?”

  Câu 4: D

  ?? h?i ai ?ó thích màu gì, b?n dùng c?u trúc “What color do you like?”

  Câu 5: A

  ?? m?i ai ?ó u?ng n??c cam, b?n dùng c?u trúc “Would you like some orange juice?”

  Câu 6: A

  ?? ?? ngh? ai ?ó m? c?a cho b?n, b?n dùng c?u trúc “Would you like to open the door for me?”

  Câu 7: A

  ?? yêu c?u ai ?ó t?t ?i?n tho?i khi vào r?p chi?u phim, b?n dùng c?u trúc “Would you like to turn off your phone, please?”

  Câu 8: A

  ?? h?i ai ?ó mu?n có bánh kem vào sinh nh?t c?a h?, b?n dùng c?u trúc “Would you like a cake for your birthday?”

  Câu 9: D

  ?? h?i ai ?ó mu?n xem phim gì t?i nay, b?n dùng c?u trúc “What movie would you like to watch tonight?”

  Câu 10: C

  ?? h?i ai ?ó có phi?n không khi b?n ng?i c?nh h?, b?n dùng c?u trúc “Would you mind if I sit next to you?”

  T?ng k?t would you like + gì

  Nh? v?y là mình ?i qua would you like + gì, would you like + V gì, would you like Ving hay to V.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *