You finish your homework before you go to bed

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Câu h?i: Ch?n A B C ho?c D ?? ?i?n vào ch? tr?ng trong câu sau:

  You_____________finish your homework before you go to bed.

  A. must
  B. have to
  C. should
  D. ought to

  ?áp án: A (must)

  You finish your homework before you go to bed
  You finish your homework before you go to bed

  L?i gi?i: ?ây là câu h?i v? ??ng t? khi?m khuy?t.

  T?m d?ch: Con ph?i làm h?t bài t?p v? nhà r?i m?i ???c ?i ng?.

  Trong ?ó:

  • must: ph?i làm gì ?ó vì ng??i nói c?m th?y b?t bu?c ph?i làm (mang tính ch? quan c?a ng??i nói)
  • have to: ph?i làm gì ?ó vì ?ó là quy ??nh, lu?t l? (t?c là ?i?u ki?n khách quan bên ngoài, không ph?i do ý mu?n c?a ng??i nói)
  • should: nên
  • ought to: nên

  Xem thêm: Must và have to: 2 ?i?m phân bi?t b?n c?n bi?t

  Cho nên ?áp án ? ?ây ph?i là must (A) cho bài t?p You finish your homework before you go to bed.

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *