March là tháng m?y: 2 ?i?u b?n nên bi?t v? ngu?n g?c

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  March là tháng m?y trong ti?ng Anh? Ngu?n g?c tháng March xu?t phát t? ?âu? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  March là tháng m?y?

  Trong ti?ng Anh thì March có ngh?a là tháng 3.

  March là tháng m?y
  March là tháng m?y?

  Ví d?:

  In March, the weather starts to warm up after the cold winter.

  (Vào tháng 3, th?i ti?t b?t ??u ?m áp lên sau mùa ?ông l?nh giá.)

  I’m looking forward to the cherry blossoms in March.

  (Tôi r?t mong ??i nh?ng ?óa hoa anh ?ào n? vào tháng 3.)

  Xem thêm: Looking forward to + gì: C?u trúc & Cách dùng t? A – Z

  March comes in like a lion and goes out like a lamb.

  (Tháng 3 ??n nh? con s? t? và ?i nh? con c?u.)

  Ngu?n g?c tên g?i March

  Tên g?i “March” cho tháng 3 trong ti?ng Anh có ngu?n g?c t? ti?ng Latinh c? “Martius” ho?c “Martius mensis”.

  Tên này xu?t phát t? vi?c tôn vinh v? th?n chi?n tranh Mars trong th?n tho?i La Mã.

  Trong th?n tho?i La Mã, Mars ???c coi là v? th?n b?o v? c?a chi?n tranh, s? m?nh m? và sinh s?n.

  Ng??i La Mã g?n li?n tháng 3 v?i Mars b?i vì h? tin r?ng trong tháng này, th?i ti?t ?m lên và ?i?u ki?n thích h?p cho vi?c ti?n hành các cu?c chi?n tranh.

  Xem thêm: May là tháng m?y? 2 ?i?u thú v? v? tháng May

  Mars còn ???c xem là nguyên nhân c?a mùa xuân. Trong tâm linh La Mã c? ??i, Mars là v? th?n ??ng hành c?a mùa xuân và s? tái sinh c?a t? nhiên sau mùa ?ông l?nh giá.

  Do ?ó, tên g?i “March” cho tháng 3 trong ti?ng Anh ???c l?y t? tên c?a v? th?n Mars trong th?n tho?i La Mã, ??i di?n cho s? m?nh m? và s? b?t ??u c?a mùa xuân.

  March và các tháng khác trong ti?ng Anh

  Tháng 1JanuaryJan.
  Tháng 2FebruaryFeb.
  Tháng 3MarchMar.
  Tháng 4AprilApr.
  Tháng 5MayMay.
  Tháng 6JuneJun.
  Tháng 7JulyJul.
  Tháng 8AugustAug.
  Tháng 9SeptemberSept.
  Tháng 10OctoberOct.
  Tháng 11NovemberNov.
  Tháng 12DecemberDec.
  12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua March là tháng m?y trong ti?ng Anh cùng v?i ngu?n g?c tên g?i này.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *