The teacher said that about 10

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Câu h?i: Ch?n A B C ho?c D t??ng ?ng v?i m?i t? ho?c c?m t? g?ch chân d??i ?ây c?n s?a l?i ?? ???c câu ?úng.

  The teacher said that (A) about 10 children need (B) special (C) help in reading. (D)

  A. said that
  B. need
  C. special
  D. in reading

  ?áp án: B. need

  L?i gi?i:

  Khi chuy?n t? l?i nói tr?c ti?p sang gián ti?p ta c?n lùi thì (? ?ây là HT? v? QK?).

  Do ?ó need c?n ph?i s?a thành needed.

  T?m d?ch: Giáo viên nói r?ng kho?ng 10 tr? em c?n s? giúp ?? ??c bi?t trong vi?c ??c.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua bài t?p The teacher said that about 10

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *