Remind to V hay Ving: Ch? 1 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c remind to V hay Ving, remind + V gì, remind sb + gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Remind là gì?

  Remind là m?t ??ng t? có ngh?a là “nh?c nh?, g?i nh?, khi?n ai ?ó nh? l?i ?i?u gì“.

  Remind có th? ???c s? d?ng v?i nhi?u c?u trúc khác nhau, nh?ng hai c?u trúc ph? bi?n nh?t là:

  • Remind somebody to do something: nh?c nh? ai ?ó làm ?i?u gì
  • Remind somebody of something/somebody: G?i nh? cho ai v? ?i?u gì / ng??i nào ?ó

  Ví d?:

  Please remind me to call my mom tomorrow.

  (Xin hãy nh?c tôi g?i cho m? tôi vào ngày mai.)

  This song reminds me of my childhood.

  (Bài hát này g?i cho tôi nh? v? tu?i th?.)

  Remind to V hay Ving?

  Nh? b?n có th? th?y ? trên thì remind ch? ?i v?i to V có ph?i có tân ng? ??ng sau nó.

  Ta có c?u trúc sau:

  remind sb / yourself to do sth: nh?c nh? ai / b?n thân làm ?i?u gì ?ó

  C?u trúc remind somebody/yourself to do something ???c s? d?ng khi b?n mu?n nh?c nh? ai ?ó làm ?i?u gì, ho?c t? nh?c mình làm ?i?u gì.

  Trong c?u trúc này, remind ???c theo sau b?i m?t danh t? ho?c ??i t? ch? ng??i, r?i ??n to và m?t ??ng t? nguyên th?.

  Remind to V hay Ving
  Remind to V hay Ving?

  Ví d?:

  Remind me to buy some milk on the way home.

  (Nh?c anh mua s?a trên ???ng v? nhà nhé.)

  She reminded him to lock the door before leaving.

  (Cô ?y nh?c anh ta khóa c?a tr??c khi ?i.)

  I have to remind myself to breathe when I’m nervous.

  (Tôi ph?i t? nh?c mình hít th? th?t sâu khi lo l?ng.)

  L?u ý: B?n không ???c dùng remind Ving trong c?u trúc này. ?ây là m?t l?i ng? pháp th??ng g?p ? ng??i Vi?t Nam.

  Sai: Remind me buying some milk on the way home.

  ?úng: Remind me to buy some milk on the way home.

  Phân bi?t cách s? d?ng c?a remind và remember

  Remindremember là hai t? th??ng b? nh?m l?n trong ti?ng Anh. Tuy nhiên, chúng có ngh?a và cách s? d?ng khác nhau.

  • Remind là khi b?n giúp ai ?ó nh? l?i ?i?u gì. ?ôi khi là b?n t? nh?c nh? b?n thân
  • Remember là khi b?n t? nh? l?i ?i?u gì mà không c?n ai giúp ??.

  Ví d?:

  She reminded me of our anniversary.

  (Cô ?y ?ã nh?c tôi v? ngày k? ni?m c?a chúng tôi.)

  I remembered our anniversary.

  (Tôi nh? ngày k? ni?m c?a chúng tôi.)

  Xem thêm: Remember to V hay Ving: 2 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Ngoài ra, remindremember còn có cách k?t h?p v?i các ??ng t? khác nhau.

  • Remind th??ng ???c k?t h?p v?i to V ho?c of và m?t danh t?/??i t?/m?nh ??.
  • Remember th??ng ???c k?t h?p v?i to V ?? nh? mà làm m?t vi?c gì ?ó ho?c remember Ving khi nh? v? m?t hành ??ng trong quá kh?.

  Ví d?:

  I remembered to do my homework.

  (Tôi ?ã nh? làm bài t?p v? nhà.)

  I remembered seeing him at the party.

  (Tôi ?ã nh? ra là tôi ?ã g?p anh ?y ? b?a ti?c.)

  C?u trúc remind ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào?

  Remind có th? ???c thay th? b?ng m?t s? t? ??ng ngh?a khác, tùy thu?c vào ng? c?nh và ý ngh?a c?a câu.

  M?t s? t? g?n ngh?a / ??ng ngh?a ph? bi?n v?i remind là:

  • Jog somebody’s memory: Nh?c ai ?ó v? ?i?u gì mà h? ?ã quên
  • Refresh somebody’s memory: Làm m?i trí nh? c?a ai ?ó v? ?i?u gì
  • Bring something to somebody’s attention: ??a ?i?u gì ??n s? chú ý c?a ai ?ó
  • Point something out to somebody: Ch? ra ?i?u gì cho ai ?ó bi?t
  • Make somebody aware of something: Làm cho ai ?ó nh?n th?c ???c ?i?u gì

  Ví d?:

  Can you jog my memory? What’s his name again?

  (B?n có th? nh?c tôi ???c không? Tên anh ?y là gì nh??)

  Let me refresh your memory. You promised to help me with this project.

  (Hãy ?? tôi làm m?i trí nh? c?a b?n. B?n ?ã h?a s? giúp tôi v?i d? án này mà.)

  I just wanted to bring to your attention that the deadline is tomorrow.

  (Tôi ch? mu?n b?n chú ý r?ng ngày mai là h?n chót.)

  She pointed out to me that I had made a mistake.

  (Cô ?y ?ã ch? ra cho tôi bi?t r?ng tôi ?ã m?c m?t l?i.)

  He made me aware of the consequences of my actions.

  (Anh ?y ?ã làm cho tôi nh?n th?c ???c h?u qu? hành ??ng c?a tôi.)

  Bài t?p remind to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  Ch?n remind ho?c remember ?? ?i?n vào ch? tr?ng và chia ??ng t? ?úng.

  1. Can you ____________ me (finish) the report by Friday?
  2. She ____________ me a friend of mine from college.
  3. I can’t ____________ where I put my keys.
  4. He ____________ me that he had to leave early.
  5. She always ____________ to take her medicine.
  6. They ____________ playing soccer together when they were kids.
  7. He ____________ his wife to buy some flowers for their anniversary.
  8. I ____________ her name as soon as I saw her face.
  9. She ____________ him not smoke in the house.
  10. He never ____________ his homework on time. (remind/remember)

  ?áp án bài t?p 1:

  1. Can you remind me to finish the report by Friday? (B?n có th? nh?c tôi hoàn thành báo cáo tr??c th? Sáu không?)
  2. She reminds me of a friend of mine from college. (Cô ?y g?i cho tôi nh? v? m?t ng??i b?n t? th?i ??i h?c.)
  3. I can’t remember where I put my keys. (Tôi không th? nh? tôi ?? chìa khóa ? ?âu.)
  4. He reminded me that he had to leave early. (Anh ?y ?ã nh?c tôi r?ng anh ?y ph?i ?i s?m.)
  5. She always remembers to take her medicine. (Cô ?y luôn nh? u?ng thu?c.)
  6. They remember playing soccer together when they were kids. (H? nh? ra là h? ?ã ch?i bóng ?á cùng nhau khi h? còn nh?.)
  7. He reminded his wife to buy some flowers for their anniversary. (Anh ?y ?ã nh?c v? anh ?y mua hoa cho ngày k? ni?m c?a h?.)
  8. I remembered her name as soon as I saw her face. (Tôi ?ã nh? ra tên cô ?y ngay khi tôi nhìn th?y khuôn m?t cô ?y.)
  9. She reminded him not to smoke in the house. (Cô ?y ?ã nh?c anh ?y không hút thu?c trong nhà.)
  10. He never remembers his homework on time. (Anh ?y không bao gi? nh? bài t?p v? nhà ?úng gi?.)

  T?ng k?t remind to V hay Ving

  Tóm l?i là remind ch? ?i v?i to V trong c?u trúc remind sb / yourself to do sth (nh?c nh? ai / b?n thân làm ?i?u gì ?ó).

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua remind to V hay Ving, remind + V gì, remind sb + gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *