Take over là gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c take over là gì, take over ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào, take over entry credit là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Take over là gì?

  Trong ti?ng Anh thì take over có ngh?a là chi?m quy?n, ti?p qu?n, thay th? ho?c ti?p nh?n m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  The rebels took over the city after a long battle.

  (Nh?ng k? n?i lo?n ?ã chi?m quy?n thành ph? sau m?t tr?n chi?n dài.)

  She took over the family business when her father retired.

  (Cô ?y ?ã ti?p qu?n công ty gia ?ình khi cha cô v? h?u.)

  He took over as the host of the show when the previous one quit.

  (Anh ?y ?ã thay th? làm ng??i d?n ch??ng trình khi ng??i tr??c ?ó t? ch?c.)

  They took over the responsibility of caring for the orphans.

  (H? ?ã ti?p nh?n trách nhi?m ch?m sóc cho nh?ng ??a tr? m? côi.)

  C?u trúc và cách dùng c?a take over

  C?m t? take over có th? ???c s? d?ng v?i nhi?u cách khác nhau, tùy thu?c vào ng? c?nh và ý ngh?a c?a nó.

  Take over là gì
  Take over là gì?

  D??i ?ây là m?t s? c?u trúc và cách dùng ph? bi?n c?a take over:

  take over + something: có ngh?a là chi?m quy?n, ti?p qu?n, thay th? ho?c ti?p nh?n m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  The company was taken over by a larger corporation.

  (Công ty ?ã b? m?t t?p ?oàn l?n h?n ti?p qu?n.)

  He took over the role of Hamlet from his brother.

  (Anh ?y ?ã thay th? vai Hamlet c?a anh trai mình.)

  She took over the project from her colleague.

  (Cô ?y ?ã ti?p nh?n d? án t? ??ng nghi?p c?a mình.)

  take over + from somebody: ti?p qu?n ai ?ó trong m?t v? trí, công vi?c ho?c vai trò nào ?ó.

  ?ây là ý ngh?a quan tr?ng nh?t c?a c?m t? take over là gì. Các ý ngh?a khác c?a c?m t? này b?n có th? ch?a c?n nh? nh?ng b?t bu?c ph?i nh? ngh?a này.

  Ví d?:

  Who will take over from him as the manager?

  (Ai s? thay th? anh ?y làm qu?n lý?)

  She took over from her mother as the head of the household.

  (Cô ?y ?ã thay m? mình làm tr??ng gia ?ình.)

  He took over from me as the leader of the team.

  (Anh ?y ?ã thay tôi làm tr??ng nhóm.)

  take sb / sth + over: có ngh?a là mang ai ?ó ho?c cái gì ?ó ?i qua m?t n?i nào ?ó, th??ng là ?? giao cho ai ?ó ho?c ?? xem xét.

  Ví d?:

  They took him over to the hospital.

  (H? ?ã ??a anh ?y qua b?nh vi?n.)

  She took the documents over to the lawyer’s office.

  (Cô ?y ?ã mang các tài li?u qua v?n phòng lu?t s?.)

  He took the car over to the mechanic for a check-up.

  (Anh ?y ?ã mang xe qua ch? th? s?a xe ?? ki?m tra.)

  ??ng ngh?a c?a take over

  C?m t? take over có th? ???c thay th? b?ng m?t s? t? ho?c c?m t? khác có ý ngh?a t??ng ???ng, tùy thu?c vào ng? c?nh và m?c ?? trang tr?ng.

  D??i ?ây là m?t s? ??ng ngh?a c?a take over:

  • Take control of: có ngh?a là chi?m quy?n ki?m soát ho?c ?i?u khi?n m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  The army took control of the country after a coup.

  (Quân ??i ?ã chi?m quy?n ki?m soát ??t n??c sau m?t cu?c ??o chính.)

  She took control of the situation and calmed everyone down.

  (Cô ?y ?ã ki?m soát tình hình và làm d?u m?i ng??i.)

  • take charge of: có ngh?a là ch?u trách nhi?m ho?c lãnh ??o m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  He took charge of the department when the previous director resigned.

  (Anh ?y ?ã ch?u trách nhi?m cho b? ph?n khi giám ??c tr??c ?ó t? ch?c.)

  She took charge of the children while their parents were away.

  (Cô ?y ?ã ch?m sóc các em nh? khi b? m? h? v?ng nhà.)

  • take command of: có ngh?a là ch? huy ho?c lãnh ??o m?t nhóm, t? ch?c ho?c l?c l??ng nào ?ó.

  Ví d?:

  He took command of the troops during the war.

  (Anh ?y ?ã ch? huy các binh lính trong cu?c chi?n.)

  She took command of the orchestra and led them to success.

  (Cô ?y ?ã ch? huy dàn nh?c và d?n d?t h? thành công.)

  Take over là gì: t? ??ng ngh?a
  Take over là gì: t? ??ng ngh?a
  • take possession of: có ngh?a là s? h?u ho?c chi?m gi? m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  They took possession of the house after the owner died.

  (H? ?ã s? h?u ngôi nhà sau khi ch? nhân qua ??i.)

  She took possession of the ring and never gave it back.

  (Cô ?y ?ã chi?m gi? chi?c nh?n và không bao gi? tr? l?i.)

  • take hold of: có ngh?a là n?m l?y, b?t l?y ho?c gi? ch?t m?t cái gì ?ó.

  Ví d?:

  He took hold of her hand and pulled her to safety.

  (Anh ?y ?ã n?m l?y tay cô ?y và kéo cô ?y ra kh?i nguy hi?m.)

  She took hold of the rope and climbed up the wall.

  (Cô ?y ?ã b?t l?y dây th?ng và leo lên b?c t??ng.)

  Take over entry credit là gì?

  Take over entry credit là m?t thu?t ng? k? toán có ngh?a là s? ti?n ???c ghi nh?n vào tài kho?n c?a ng??i mua khi h? ti?p qu?n m?t công ty ho?c m?t tài s?n nào ?ó t? ng??i bán.

  Take over entry credit th??ng ???c tính b?ng cách tr? giá tr? th? tr??ng c?a tài s?n ti?p qu?n ?i giá tr? ghi s? c?a nó.

  Xem thêm: Take on là gì: 3 cách dùng mà b?n nên bi?t

  Ví d?:

  A mua B v?i giá 100 tri?u ??ng, trong khi B có tài s?n tr? giá 80 tri?u ??ng và v?n ch? s? h?u là 20 tri?u ??ng.

  Khi A ti?p qu?n B, A s? ghi nh?n take over entry credit là 20 tri?u ??ng (100 – 80), t?c là s? ti?n A tr? thêm so v?i giá tr? s? sách c?a B.

  Take priority over là gì?

  Take priority over là m?t c?m t? có ngh?a là quan tr?ng h?n, ???c ?u tiên h?n ho?c ???c xem xét tr??c m?t cái gì ?ó khác.

  Ví d?:

  Health takes priority over wealth.

  (S?c kh?e quan tr?ng h?n ti?n b?c.)

  Family takes priority over work.

  (Gia ?ình ???c ?u tiên h?n công vi?c.)

  Safety takes priority over speed.

  (An toàn ???c xem xét tr??c t?c ??.)

  Take place over là gì?

  Take place over là m?t c?m t? có ngh?a là di?n ra trong m?t kho?ng th?i gian nào ?ó, th??ng là dài h?n m?t ngày.

  Ví d?:

  The festival takes place over three days.

  (L? h?i di?n ra trong ba ngày.)

  The course takes place over six weeks.

  (Khóa h?c di?n ra trong sáu tu?n.)

  The trial takes place over two months.

  (Phiên tòa di?n ra trong hai tháng.)

  Take precedence over là gì?

  Take precedence over là m?t c?m t? có ngh?a là có quy?n ?u tiên, ?nh h??ng ho?c tác ??ng h?n m?t cái gì ?ó khác.

  Ví d?:

  The law takes precedence over the custom.

  (Pháp lu?t có quy?n ?u tiên h?n phong t?c.)

  The contract takes precedence over the verbal agreement.

  (H?p ??ng có ?nh h??ng h?n th?a thu?n b?ng mi?ng.)

  The public interest takes precedence over the private interest.

  (L?i ích công c?ng có tác ??ng h?n l?i ích cá nhân.)

  Bài t?p take over là gì

  Bài t?p 1:

  Ch?n ?áp án ?úng.

  1.He _______________ (take over) the company when his father died.

  A. took over

  B. has taken over

  C. will take over

  D. is taking over

  2. She _______________ (take over) as the editor of the magazine next month.

  A. took over

  B. has taken over

  C. will take over

  D. is taking over

  3. They _______________ (take over) the responsibility of cleaning the park for a year.

  A. took over

  B. have taken over

  C. will take over

  D. are taking over

  4. He _______________ (take over) the role of James Bond in the latest movie.

  A. took over

  B. has taken over

  C. will take over

  D. is taking over

  5. She _______________ (take over) the documents to the office yesterday.

  A. took over

  B. has taken over

  C. will take over

  D. is taking over

  6. They _______________ (take over) the city after a long siege.

  A. took over

  B. have taken over

  C. will take over

  D. are taking over

  7. He _______________ (take over) from me as the leader of the team last week.

  A. took over

  B. has taken over

  C. will take over

  D. is taking over

  8. She _______________ (take over) the family business when her mother retires next year.

  A. took over

  B. has taken over

  C. will take over

  D. is taking over

  9. They _______________ (take over) him to the hospital this morning.

  A. took over

  B. have taken over

  C. will take over

  D. are taking over

  10. He _______________ (take hold of) her hand and kissed it gently.

  A. took hold of

  B. has taken hold of

  C. will take hold of

  D. is taking hold of

  ?áp án bài t?p 1:

  1. A
  2. C
  3. B
  4. B
  5. A
  6. A
  7. A
  8. C
  9. A
  10. A

  T?ng k?t take over là gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua take over là gì, take over ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào, take over entry credit là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *