Take on là gì: 3 cách dùng mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Take on là gì, take on sth, take on sb là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Take on là gì: sb

  Take sb on có ngh?a là tuy?n d?ng m?t ai ?ó (??c bi?t là trong ti?ng Anh – Anh).

  Ví d?:

  to take on new staff

  (tuy?n d?ng nhân viên m?i)

  Ngoài ra thì take on sb còn có ngh?a là ??u v?i ai trong m?t sân ch?i hay cu?c t? thí nào ?ó.

  Take on là gì
  Take on là gì?

  Ví d?:

  Mark Zuckerberg agrees to take on Elon Musk in a cage fight.

  (Mark Zuckerberg ??ng ý ??i ??u v?i Elon Musk trong m?t cu?c chi?n trong l?ng s?t.)

  He challenged me to take him on in a chess match.

  (Anh ta thách ??u tôi trong m?t tr?n c? vua.)

  Take on sth là gì?

  Take on sth có ngh?a là m?t th? gì ?ó b?t ??u có m?t s? bi?n chuy?n nào ?ó…

  Ví d?:

  The garden has taken on a vibrant and colorful appearance with the blooming flowers.

  (Khu v??n ?ã có m?t di?n m?o s?ng ??ng và ??y màu s?c v?i nh?ng bông hoa n? r?.)

  The company’s new marketing campaign has taken on a more modern and edgy style.

  (Chi?n d?ch ti?p th? m?i c?a công ty ?ã có m?t phong cách hi?n ??i và táo b?o h?n.)

  Take sth/sb on

  Take sth/sb on có ngh?a là ??m nh?n thêm ?i?u gì ?ó ho?c ai ?ó.

  Xem thêm: In spite of là gì? 3 t? lo?i sau in spite of mà b?n nên bi?t

  Ví d?:

  I’ve decided to take on the challenge of running a marathon.

  (Tôi ?ã quy?t ??nh ch?p nh?n th? thách ch?y marathon.)

  The company agreed to take on the responsibility of managing the project.

  (Công ty ?ã ??ng ý ??m nh?n trách nhi?m qu?n lý d? án.)

  Ngoài ra thì take sth/sb on còn có ngh?a là ?ón / cho phép ai ho?c v?t gì ?ó lên xe buýt, tàu thuy?n ho?c máy bay…

  Ví d?:

  The bus driver signaled for the passengers to line up and take them on.

  (Tài x? xe buýt ra hi?u cho hành khách x?p hàng và cho h? lên xe.)

  The cruise ship took on additional cargo at the port before setting sail.

  (Chi?c du thuy?n ?ã nh?n thêm hàng hóa t?i c?ng tr??c khi ra kh?i.)

  Nh? v?y ?? hi?u ???c ngh?a chính xác c?a c?m t? take on là gì chúng ta ph?i d?a vào tân ng? ?i kèm v?i nó n?a.

  M?t s? câu h?i liên quan ??n take on là gì?

  Take a heavy toll on là gì?

  Take a heavy toll on có ngh?a là gây ra thi?t h?i n?ng n? cho m?t cái gì ?ó.
  Ví d?:
  The Covid – 19 pandemic has taken a heavy toll on the economy of many countries.
  (Covid 19 ?ã gây ra thi?t h?i kinh t? n?ng n? ??i v?i nhi?u qu?c gia.)

  Take on responsibility là gì?

  Take on responsibility có ngh?a là t? ch?u trách nhi?m cho m?t vi?c gì ?ó.

  Take on staff là gì?

  Take on staff có ngh?a là tuy?n d?ng nhân viên.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua take on là gì, take on sth, take on sb là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *