Thu? thu nh?p doanh nghi?p Ti?ng Anh là gì 2023?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng NEXT Speak tìm hi?u c?m t? thu? thu nh?p doanh nghi?p Ti?ng Anh là gì qua bài vi?t sau nhé!

  Thu? thu nh?p doanh nghi?p Ti?ng Anh là gì?

  Trong Ti?ng Anh thì thu? thu nh?p doanh nghi?p là corporate income tax.

  M?t s? n?i ví d? nh? Hong Kong thì dùng t? profits tax. ? Anh thì ng??i ta th??ng dùng t? corporation tax.

  Thu? thu nh?p doanh nghi?p Ti?ng Anh là gì
  Thu? thu nh?p doanh nghi?p Ti?ng Anh là gì?

  Ví d?:

  US states have varying rates for corporate income taxes.

  (Các bang c?a Hoa K? có các m?c thu? thu nh?p doanh nghi?p khác nhau.)

  Xem thêm: Gi?y phép ??ng ký kinh doanh Ti?ng Anh là gì?

  M?t s? c?m t? liên quan ??n thu? thu nh?p doanh nghi?p Ti?ng Anh là gì?

  Thu? thu nh?p doanh nghi?p vi?t t?t là gì?

  Thu? thu nh?p doanh nghi?p vi?t t?t là CIT (corporate income tax).

  Thu? TNDN t?m n?p Ti?ng Anh là gì?

  CIT temporarily paid

  L?i nhu?n sau thu? thu nh?p doanh nghi?p ti?ng Anh là gì?

  Profit after corporate income tax

  Chi phí thu? thu nh?p doanh nghi?p ti?ng Anh là gì?

  Corporate income tax expense

  Quy?t toán thu? thu nh?p doanh nghi?p ti?ng Anh là gì?

  Corporate income tax finalization

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?m t? thu? thu nh?p doanh nghi?p Ti?ng Anh là gì, vi?t t?t nh? th? nào, thu? TNDN t?m n?p Ti?ng Anh là gì.

  Chúc b?n thành công!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *