Transitive verb là gì? 2 lo?i transitive verb b?n c?n n?m

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Khi h?c v? ??ng t? chúng ta s? b?t g?p transitive verb? V?y transitive verb là gì và có nh?ng lo?i transitive verb nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Xem thêm: Thì t??ng lai hoàn thành: Công th?c, cách dùng

  Transitive verb là gì?

  Transitive verb hay còn ???c g?i là ngo?i ??ng t? trong ti?ng Vi?t.

  ?ây là lo?i ??ng t? luôn ?i kèm v?i m?t tân ng? theo sau nó. Tân ng? là t? hay c?m t? ?? mô t? ??i t??ng ho?c ng??i mà ??ng t? ?ó tác ??ng ??n.

  Transitive verb là gì
  Transitive verb là gì?

  Ví d?:

  We learn English to communicate with foreigners.

  (Chúng ta h?c ti?ng Anh ?? giao ti?p v?i ng??i n??c ngoài.)

  Trong ví d? trên, learn là m?t ngo?i ??ng t? vì nó ph?i có tân ng? (English) theo sau ?? b? ngh?a.

  Khi nói “chúng ta h?c” thì không ai hi?u vì không bi?t chúng ta h?c cái gì nh?ng n?u nói “chúng ta h?c ti?ng Anh” thì ngh?a ?ã r?t rõ ràng.

  Tuy nhiên, ngo?i ??ng t? l?i có 2 lo?i là ngo?i ??ng t? ??n và ngo?i ??ng t? kép d?a vào s? tân ng? ??ng sau nó.

  1/ Ngo?i ??ng t? ??n

  Ngo?i ??ng t? ??n là ngo?i ??ng t? ch? có 1 tân ng? theo sau.

  Ví d?:

  He bought a book.

  (Anh ta ?ã mua m?t cu?n sách)

  • ??ng t?: bought (mua)
  • Tân ng?: a book (m?t cu?n sách)

  M?t s? ngo?i ??ng t? ??n th??ng g?p:

  • buy (mua)
  • sell (bán)
  • eat (?n)
  • drink (u?ng)
  • read (??c)
  • write (vi?t)

  2/ Ngo?i ??ng t? kép (ph?c)

  Ngo?i ??ng t? kép (complex transitive verb) là ngo?i ??ng t? có t? 2 tân ng? tr? lên. Trong ?ó có m?t tân ng? tr?c ti?p và m?t tân ng? gián ti?p.

  Ví d?:

  She gave me a present.

  (Cô ?y ?ã t?ng cho tôi m?t món quà)

  • ??ng t?: gave (t?ng)
  • Tân ng? 1: me (cho tôi)
  • Tân ng? 2: a present (m?t món quà)
  Complex transitive verb là gì
  Complex transitive verb là gì?

  M?t s? ngo?i ??ng t? kép th??ng g?p:

  • give (t?ng)
  • show (cho xem)
  • send (g?i)
  • tell (nói v?i)
  • lend (cho m??n)
  • teach (d?y)

  Nh?ng ngo?i ??ng t? ??c bi?t

  Ngo?i ??ng t? ??c bi?t là nh?ng ??ng t? có th? v?a là n?i ??ng t? v?a là ngo?i ??ng t?.

  Ví d? t? open là m?t trong nh?ng t? v?a là ngo?i ??ng t?, v?a là n?i ??ng t?.

  • Open là ngo?i ??ng t?:

  He opened the door.

  (Anh ta m? c?a)

  She opened the present carefully.

  (Cô ?y m? quà m?t cách c?n th?n)

  • Open là n?i ??ng t?:

  The flower opened slowly in the sun.

  (Hoa m? ra ch?m rãi d??i ánh n?ng)

  The shop opens at 9am.

  (C?a hàng m? c?a lúc 9 gi? sáng)

  Khi open ???c s? d?ng nh? m?t ngo?i ??ng t?, nó yêu c?u m?t tân ng? (object) theo sau ?? hoàn thành câu. Còn khi nó ???c s? d?ng nh? m?t n?i ??ng t?, nó không c?n tân ng?.

  M?t s? t? v?a là ngo?i ??ng t? v?a là n?i ??ng t? th??ng g?p:

  • open (m?)
  • close (?óng)
  • clean (d?n d?p)
  • cook (n?u ?n)
  • walk (?i b?)
  • run (ch?y)

  T?ng k?t v? transitive verb là gì

  Tóm l?i transitive verb có ngh?a là ngo?i ??ng t?. ?ây là nh?ng ??ng t? c?n ph?i có tân ng? theo sau.

  Có 2 lo?i ngo?i ??ng t? là ngo?i ??ng t? ??n và ngo?i ??ng t? kép d?a vào s? tân ng? theo sau ??ng t? ?ó.

  ?? phân bi?t ngo?i ??ng t? và n?i ??ng t?, chúng ta có th? xem xét tân ng? trong câu.

  N?u có tân ng? theo sau ??ng t? thì ?ó là ngo?i ??ng t?, còn n?u không có tân ng? thì ?ó là n?i ??ng t?.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua transitive verb là gì c?ng nh? 2 lo?i transitive verb.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *