Want to V hay Ving: 5 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c want to V hay Ving, want to + V gì, sau want to là gì, các c?u trúc want to s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Want to V hay Ving?

  ??u tiên chúng ta c?n tr? l?i câu h?i want to V hay Ving?

  Mình bi?t là nhi?u b?n s? tr? l?i ngay là want to V vì c?u trúc này d??ng nh? r?t quen thu?c v?i t?t c? m?i ng??i, nh?t là nh?ng b?n m?i h?c ti?ng Anh.

  Nh?ng th?c s? thì có ph?i ch? v?y thôi không? Cùng mình tìm hi?u qua t?ng c?u trúc nhé!

  want to do sth: mu?n làm gì ?ó

  C?u trúc want to do something có ngh?a là mu?n làm gì ?ó.

  Ch? ng? c?a câu là ng??i ho?c v?t mu?n làm gì ?ó. ??ng t? sau to ph?i ? d?ng nguyên m?u (infinitive) không có to.

  Want to V hay Ving
  Want to V hay Ving?

  Ví d?:

  I want to go home.

  (Tôi mu?n v? nhà.)

  She wants to learn English.

  (Cô ?y mu?n h?c ti?ng Anh.)

  He doesn’t want to watch TV.

  (Anh ?y không mu?n xem TV.)

  Do you want to play soccer?

  (B?n có mu?n ch?i bóng ?á không?)

  want sb / sth to do sth

  C?u trúc want somebody / something to do something có ngh?a là mu?n ai ?ó / cái gì ?ó làm gì ?ó.

  Ch? ng? c?a câu là ng??i ho?c v?t mu?n ai ?ó / cái gì ?ó làm gì ?ó. ??ng t? sau to ph?i ? d?ng nguyên m?u (infinitive) có to.

  Ví d?:

  I want you to help me.

  (Tôi mu?n b?n giúp tôi.)

  She wants him to call her.

  (Cô ?y mu?n anh ?y g?i cho cô ?y.)

  He doesn’t want his parents to worry.

  (Anh ?y không mu?n b? m? lo l?ng.)

  Do you want me to drive?

  (B?n có mu?n tôi lái xe không?)

  want doing sth

  C?u trúc want doing something có ngh?a là c?n ???c làm gì ?ó. C?u trúc này c?ng gi?ng nh? need v?y nh?ng có th? ???c s? d?ng trong giao ti?p hàng ngày.

  Xem thêm: Need to V hay Ving: 2 d?ng t? mà b?n c?n bi?t

  Ch? ng? c?a câu là ng??i ho?c v?t c?n ???c làm gì ?ó. ??ng t? sau want ph?i ? d?ng V-ing (gerund).

  Ví d?:

  The car wants washing.

  (Chi?c xe c?n ???c r?a.)

  Your hair wants cutting.

  (Tóc b?n c?n ???c c?t.)

  The garden wants watering.

  (V??n c?n ???c t??i n??c.)

  The door wants fixing.

  (C?a c?n ???c s?a.)

  want sb / sth doing sth

  C?u trúc want somebody / something doing something có ngh?a là mu?n ai ?ó / cái gì ?ó làm gì ?ó.

  Ch? ng? c?a câu là ng??i ho?c v?t mu?n ai ?ó / cái gì ?ó ?ang làm gì ?ó. ??ng t? sau somebody / something ph?i ? d?ng V-ing (gerund).

  So v?i c?u trúc want sb / sth to do sth ? trên thì c?u trúc này th? hi?n m?t mong mu?n t? nhiên ho?c hành ??ng ?ang di?n ra trong quá trình nói chuy?n.

  Ví d?:

  I want you doing your homework.

  (M? mu?n con làm bài t?p v? nhà.)

  She wants him working hard.

  (Cô ?y mu?n anh ?y làm vi?c ch?m ch?.)

  He doesn’t want her talking to him.

  (Anh ?y không mu?n cô ?y nói chuy?n v?i mình.)

  Do you want them playing outside?

  (B?n có mu?n h? ch?i bên ngoài không?)

  want to be / have sth done

  C?u trúc want to be/have something done có ngh?a là mu?n cái gì ?ó ???c làm b?i ai ?ó.

  Ch? ng? c?a câu là ng??i ho?c v?t mu?n cái gì ?ó ???c làm b?i ai ?ó. ??ng t? sau something ph?i ? d?ng quá kh? phân t? (past participle).

  Ví d?:

  I want to be loved.

  (Tôi mu?n ???c yêu.)

  She wants to have her hair dyed.

  (Cô ?y mu?n nhu?m tóc.)

  He doesn’t want to be disturbed.

  (Anh ?y không mu?n b? qu?y r?y.)

  Do you want to have your teeth checked?

  (B?n có mu?n ki?m tra r?ng mi?ng không?)

  Bài t?p want to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  S?p x?p các t? cho s?n ?? t?o thành câu hoàn ch?nh.

  1. I / to / visit / want / Ha Long Bay
  2. want / she / to / me / teach / her / math
  3. wants / the dog / walking
  4. want / I / you / studying
  5. want / to / be / I / a / teacher
  6. wants / he / to / have / his / car / painted
  7. want / they / to / travel / the / world
  8. want / she / her / friends / to / invite / her / to / the / party
  9. wants / the house / cleaning
  10. want / you / to / be / happy

  ?áp án bài t?p 1:

  1. I want to visit Ha Long Bay.
  2. She wants me to teach her math.
  3. The dog wants walking.
  4. I want you studying.
  5. I want to be a teacher.
  6. He wants to have his car painted.
  7. They want to travel the world.
  8. She wants her friends to invite her to the party.
  9. The house wants cleaning.
  10. I want you to be happy.

  T?ng k?t want to V hay Ving

  Tóm l?i thì want có th? ?i v?i to V ho?c Ving. N?u ?i v?i to V thì ta có th? có O ??ng tr??c nó.

  C?u trúc want doing sth cách dùng t??ng t? nh? need doing sth có ngh?a là cái gì ?ó c?n ???c làm gì ?ó.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua want to V hay Ving, want to + V gì, sau want to là gì, các c?u trúc want to s? d?ng nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *