Absent ?i v?i gi?i t? gì: Ch? 1 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c absent ?i v?i gi?i t? gì? Absent + gì, cách s? d?ng c?u trúc be absent from nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé!

  Absent là m?t tính t? mang ngh?a “v?ng m?t”.

  Trong ph?n l?n các tr??ng h?p thì absent ch? ?i v?i m?t gi?i t? duy nh?t này thôi.

  Xem thêm: Dependent ?i v?i gi?i t? gì? 3 cách dùng mà b?n nên bi?t

  1/ Absent ?i v?i gi?i t? gì: from

  Khi mu?n nói ai ?ó không có m?t ? m?t n?i c? th?, ta s? d?ng gi?i t? from. ?ây là gi?i t? thông d?ng nh?t ?i kèm v?i t? absent.

  Ta có c?u trúc absent from sth.

  Ví d?:

  I was absent from school yesterday because I was sick.

  (Hôm qua tôi không ?i h?c vì b? ?m)

  The boss was absent from the meeting this morning.

  (Ông ch? v?ng m?t ? cu?c h?p sáng nay)

  Absent ?i v?i gi?i t? gì
  Absent ?i v?i gi?i t? gì?

  M? r?ng c?a c?u trúc này ta có c?m t? absent oneself from sth khi ai ?ó t? mình quy?t ??nh không có m?t ? m?t s? ki?n nào ?ó.

  Ví d?:

  She decided to absent herself from the meeting.

  (Cô ?y quy?t ??nh không tham gia cu?c h?p)

  He absented himself from the party because he didn’t know anyone there.

  (Anh ?y không tham gia b?a ti?c vì không bi?t ai ? ?ó) – Anh ?y r?t gi?ng mình nè :))

  2/ Absent without leave

  Ngoài absent from là ph? bi?n nh?t thì absent còn ?i v?i gi?i t? without trong c?m t? absent without leave.

  Cho nên n?u nói là absent ?i v?i gi?i t? without thì không ?úng l?m mà ?úng h?n nó là m?t c?m t? c? ??nh.

  Cách nói này c?ng khá ít g?p nh?ng mình c?ng xin ?? c?p ? ?ây ?? n?u b?n có g?p thì c?ng không b? ng? nhé!

  Absent without leave ???c s? d?ng khi mu?n nói ai ?ó v?ng m?t mà không có s? cho phép.

  Ví d?:

  She was absent without leave for three days.

  (Cô ?y v?ng m?t trong 3 ngày mà không có s? cho phép.)

  T?ng k?t absent ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i absent ch? ?i v?i gi?i t? from là ph? bi?n nh?t. B?n c?n n?m c?u trúc này ?? s? d?ng cho ?úng.

  Ngoài ra thì absent c?ng ?i v?i gi?i t? without trong c?m t? absent without leave ?? nói v? v?ng m?t mà không có s? cho phép. Tuy nhiên c?m t? này c?ng ít g?p.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua absent ?i v?i gi?i t? gì kèm m?t s? ví d? c? th?.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *