Capable ?i v?i gi?i t? gì: 1 gi?i t? duy nh?t mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c capable ?i v?i gi?i t? gì, be capable of doing something là gì, c?u trúc be capable of ???c s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Capable ?i v?i gi?i t? gì: of

  Capable ch? ?i v?i m?t gi?i t? duy nh?t là of.

  Ta có 2 c?u trúc sau:

  capable of sth: ?? kh? n?ng v? m?t vi?c gì ?ó

  Capable ?i v?i gi?i t? gì
  Capable ?i v?i gi?i t? gì: of

  Ví d?:

  She is perfectly capable of leadership.

  Cô ?y hoàn toàn có kh? n?ng lãnh ??o.

  He’s more than capable of independence.

  Anh ?y v??t xa kh? n?ng t? l?p.

  capable of doing sth: ?? kh? n?ng làm m?t vi?c gì ?ó

  Ví d?:

  She is perfectly capable of handling complex tasks.

  Cô ?y hoàn toàn có kh? n?ng x? lý các nhi?m v? ph?c t?p.

  He’s more than capable of managing the entire project on his own.

  Anh ?y v??t xa kh? n?ng ?? t? mình qu?n lý toàn b? d? án.

  The team proved themselves capable of delivering outstanding results under pressure.

  ??i ng? ?ã ch?ng minh ???c kh? n?ng c?a h? trong vi?c mang l?i k?t qu? xu?t s?c d??i áp l?c.

  T?ng k?t capable ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i capable ch? ?i v?i m?t gi?i t? duy nh?t là of.

  B?n c?ng có th? nhìn th?y ?âu ?ó capable còn ?i v?i gi?i t? in ho?c at n?a. Nh?ng nh?ng tr??ng h?p này là r?t ít ph? bi?n.

  ?? an toàn nh?t thì b?n ch? c?n s? d?ng gi?i t? of là ??.

  Xem thêm: Blame ?i v?i gi?i t? gì: 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua capable ?i v?i gi?i t? gì, be capable of doing something là gì, c?u trúc be capable of ???c s? d?ng nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *