Carry out là gì? 7 t? thay th? mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Carry out là gì trong ti?ng Anh, carry out là t? lo?i gì? Carry on, carry off là gì? Carry out ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Carry out là gì?

  Carry out là m?t c?m ??ng t? (phrasal verb) thông d?ng trong ti?ng Anh, có ngh?a là th?c hi?n ho?c ti?n hành m?t k? ho?ch, m?t nhi?m v? ho?c m?t hành ??ng c? th?.

  ?ây là m?t c?m t? r?t quan tr?ng và th??ng xuyên xu?t hi?n trong các tình hu?ng giao ti?p hàng ngày.

  Carry out là gì
  Carry out là gì?

  Ví d?:

  The police are carrying out an investigation into the robbery.

  (C?nh sát ?ang ti?n hành ?i?u tra v? c??p.)

  Our company will carry out a market research to identify new customer needs.

  (Công ty chúng tôi s? ti?n hành m?t nghiên c?u th? tr??ng ?? xác ??nh nhu c?u c?a khách hàng m?i.)

  The doctor carried out a medical examination on the patient.

  (Bác s? ?ã ti?n hành m?t cu?c khám s?c kh?e cho b?nh nhân.)

  Bên c?nh ?ó chúng ta c?ng có c?m t? carry sth out. C?m t? này c?ng có ngh?a là làm ?i?u gì ?ó, ??c bi?t là trong tr??ng h?p b?n ???c b?o ph?i làm nh? v?y.

  Don’t blame me, I’m only carrying out my orders.

  (??ng trách tôi nhé, tôi ch? ?ang th?c hi?n m?nh l?nh c?a mình.)

  Nh? v?y là b?n ?ã n?m ???c carry out là gì r?i ?úng không nào? Hãy cùng xem m?t s? t? khác có ch?a t? carry nh? sau.

  Các c?m ??ng t? khác có ch?a t? carry

  Ngoài carry out, còn có nhi?u c?m ??ng t? khác ch?a t? carry v?i các ngh?a khác nhau.

  Xem thêm: Never mind là gì? 6 cách khác ?? nói never mind

  D??i ?ây là m?t s? ví d?:

  • Carry on: Ti?p t?c

  Ví d?:

  Despite facing many challenges, he decided to carry on with his studies.

  (M?c dù ??i m?t v?i nhi?u thách th?c, anh ta quy?t ??nh ti?p t?c vi?c h?c t?p c?a mình.)

  Xem thêm: Carry on là gì? 3 cách dùng mà b?n c?n bi?t

  • Carry over: Chuy?n sang, lùi l?i

  Ví d?:

  We couldn’t finish the discussion today, so we will carry it over to our next meeting.

  (Chúng ta không th? hoàn thành cu?c th?o lu?n hôm nay, vì v?y chúng ta s? chuy?n nó sang cu?c h?p ti?p theo.)

  • Carry off: Thành công trong vi?c làm gì ?ó

  Ví d?:

  She really carried off that difficult piano piece at the recital.

  (Cô ?y th?c s? thành công khi trình di?n m?t b?n nh?c ph?c t?p t?i bu?i hòa nh?c.)

  Carry away: Quá ph?n khích, m?t ki?m soát

  Ví d?:

  The crowd was carried away by the singer’s amazing performance.

  (?ám ?ông ?ã quá ph?n khích b?i màn trình di?n tuy?t v?i c?a ca s?.)

  Xem thêm: Carry away là gì: Thành th?o cách dùng ch? trong 3 phút

  Nh?ng t?, c?m t? ??ng ngh?a v?i carry out

  Trong ti?ng Anh, có r?t nhi?u t? và c?m t? có ngh?a t??ng ???ng v?i carry out.

  M?t s? t? v?ng th??ng ???c s? d?ng nh? th?c hi?n (perform), th?c hi?n công vi?c (execute a task), ti?n hành (conduct), hoàn thành (accomplish), tri?n khai (implement), ??a ra (deliver), th?c hi?n m?t nhi?m v? (fulfill a task) và r?t nhi?u t? khác.

  • Perform: th?c hi?n

  Ví d?:

  She performed a beautiful song at the concert.

  (Cô ?y th?c hi?n m?t bài hát ??p t?i bu?i hòa nh?c.)

  • Execute: th?c hi?n công vi?c

  Ví d?:

  The company executed the plan successfully.

  (Công ty ?ã th?c hi?n k? ho?ch thành công.)

  • Conduct: ti?n hành

  Ví d?:

  The school will conduct a survey to collect feedback from students.

  (Tr??ng s? ti?n hành m?t cu?c kh?o sát ?? thu th?p ph?n h?i t? h?c sinh.)

  • Accomplish: hoàn thành

  Ví d?:

  He accomplished the task within the deadline.

  (Anh ?y ?ã hoàn thành nhi?m v? trong th?i h?n.)

  • Implement: tri?n khai

  Ví d?:

  The government plans to implement a new policy to reduce pollution.

  (Chính ph? d? ??nh tri?n khai m?t chính sách m?i ?? gi?m ô nhi?m.)

  • Fulfill: th?c hi?n m?t nhi?m v?

  Ví d?:

  The team fulfilled their task with excellence.

  (??i ?ã th?c hi?n nhi?m v? c?a h? v?i s? xu?t s?c.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua carry out là gì và m?t s? t? ??ng ngh?a v?i carry out.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *